Nawigacja

Prezes URE przypomina przedsiębiorstwom energetycznym o obowiązku zawierania tzw. umów CSIRE

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne wybrani przedsiębiorcy działający na rynku energii elektrycznej mają obowiązek zawierania umów umożliwiających wymianę informacji za pośrednictwem Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii[1] do 3 kwietnia 2024 r.[2]

Obowiązkiem zawierania umów CSIRE z przedsiębiorstwem pełniącym funkcję operatora systemu informacji rynku energii (tzw. OIRE, którym są Polskie Sieci Elektroenergetyczne), zostali objęci:

 • operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych (tj. przedsiębiorstwa wyznaczone przez Prezesa URE operatorami systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego);
 • sprzedawcy energii elektrycznej:
  • przedsiębiorstwa energetyczne, którym wydano koncesje na obrót energią elektryczną;
  • przedsiębiorstwa będące wytwórcami, dokonujące bezpośredniej sprzedaży energii elektrycznej do punktu poboru energii na podstawie umowy sprzedaży lub umowy o podobnym charakterze;
  • przedsiębiorstwa energetyczne będące wytwórcami, dostarczające energię elektryczną do punktu poboru energii, w którym to przedsiębiorstwo jest odbiorcą energii, z wykorzystaniem sieci elektroenergetycznej;
 • podmioty odpowiedzialne za bilansowanie – czyli uczestnicy rynku bilansującego, w rozumieniu Warunków Dotyczących Bilansowania;
 • inne podmioty realizujące procesy rynku energii lub wymieniające informacje rynku energii za pośrednictwem CSIRE:
  • podmioty wykonujące zadania operatora rozliczeń energii odnawialnej;
  • podmioty wykonujące działalność gospodarczą obejmującą wymianę informacji za pośrednictwem CSIRE, które są upoważnione przez użytkowników systemu elektroenergetycznego do dostępu do danych i informacji rynku energii.

Umowy CSIRE są formalną podstawą współpracy oraz wymiany informacji pomiędzy OIRE a uczestnikami rynku energii. Zakres tych umów został określony w ust. 3 art. 11zg Prawa energetycznego.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu zawierania umów znajdują się na stronie PSE.

Pytania dotyczące procesu zawierania umów należy kierować do OIRE na adres oire@pse.pl.

Prezes URE przypomina, że brak posiadania umowy CSIRE lub odmowa jej zawarcia podlega karze pieniężnej[3], której wysokość może wynieść od 10 000 zł do 500 000 zł[4]. Karę wymierza Prezes URE po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego.

***

 • Centralny System Informacji Rynku Energii będzie gromadził wszystkie handlowe i techniczne informacje niezbędne do obsługi detalicznego rynku energii elektrycznej, m.in. zmiany sprzedawcy oraz dokonywania rozliczeń za sprzedaż lub dostarczanie energii.
 • CSIRE pozwoli na wykorzystanie zbieranych danych pomiarowych m.in. w celu lepszego wykorzystania energii produkowanej przez OZE. Dzięki systemowi sieć elektroenergetyczna upodobni się do zdecentralizowanego Internetu.
 • Do pełnienia funkcji OIRE zostały wyznaczone Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Celem działalności OIRE jest utworzenie i nadzorowanie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii. PSE będą m.in. administrowały systemem, przetwarzały wpływające do niego dane oraz opracowywały aktualizacje standardów wymiany informacji CSIRE.

 


[1] Zgodnie z art. 11zg ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.).
[2] Art. 21 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1093 z późn. zm.).
[3] Art. 56 ust. 1 pkt 30u ww. ustawy.
[4] W myśl art. 56 ust. 2g pkt 3 ww. ustawy.

Data publikacji : 23.02.2024
Data modyfikacji : 23.02.2024

Opcje strony

do góry