Nawigacja

Na wniosek Regulatora niższe ceny gazu w taryfach sprzedawców

29 lutego 2024 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę zatwierdzonej w grudniu 2023 r. i obowiązującej w 2024 r. taryfy na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i innych tzw. odbiorców uprawnionych przez spółkę PGNiG Obrót Detaliczny.

Postępowanie o zatwierdzenie zmiany taryfy zostało wszczęte w wyniku wezwania Regulatora skierowanego do PGNiG OD. W zmienionej taryfie ceny gazu zostały obniżone o 8,54 proc., tj. z 318,14 zł/MWh do 290,97 zł/MWh. Stawki opłat abonamentowych nie uległy zmianie. Łącznie oznacza to spadek średnich płatności na rzecz PGNiG OD o 8,3 proc. Należy jednak pamiętać, że ze względu na obowiązujące do końca czerwca br. przepisy mrożące ceny gazu na poziomie 200,17 zł/MWh, odbiorcy nie odczują zmiany tej taryfy.

Rys. 1. Cena gazu ziemnego w taryfie PGNiG OD na 2024 r. oraz w zatwierdzonej zmianie taryfy

Regulator reaguje na spadające ceny gazu

- URE na bieżąco monitoruje sytuację rynkową i podejmuje działania w reakcji na zmieniające się warunki. W związku ze spadkiem cen gazu na rynku hurtowym podjąłem decyzję o wezwaniu czternastu przedsiębiorców do obniżenia cen gazu w taryfach. Takie wezwania zostały skierowane do wszystkich przedsiębiorstw, które sprzedają gaz do odbiorców objętych taryfami i stosują ceny wyższe od aktualnych cen rynkowych - podkreśla prezes URE, Rafał Gawin.

W sytuacji spadku cen gazu, przy braku wniosku o zmianę taryfy ze strony przedsiębiorstwa energetycznego, Regulator może wezwać taki podmiot do złożenia wniosku o zmianę taryfy w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania. Brak odpowiedzi na wezwanie wstrzymuje wypłaty rekompensat[1].

W związku ze znaczącymi spadkami rynkowych cen gazu ziemnego na rynkach hurtowych, na początku 2024 r. Prezes URE wezwał 14 podmiotów posiadających zatwierdzone taryfy na sprzedaż (tzw. obrót) paliwami gazowymi, w tym PGNiG OD, do przedłożenia wniosków o zmianę taryf i obniżenie przewidywanych cen zakupu paliw gazowych. Do URE wpłynęło 13 wniosków o zatwierdzenie zmiany taryf (jeden podmiot zaprzestał obsługi odbiorców uprawnionych). Do końca lutego 2024 r. Prezes URE zatwierdził osiem zmian taryf skutkujących obniżeniem cen gazu. Obniżki wyniosły od 0,3 proc. do 28 proc. w zależności od portfela zakupowego poszczególnych przedsiębiorstw obrotu.

Nadal obowiązują rozwiązania chroniące odbiorców gazu

W pierwszym półroczu 2024 r. nadal obowiązują rozwiązania osłonowe dla odbiorców gazu ziemnego, które polegają na stosowaniu ceny maksymalnej gazu oraz stawek opłat za dystrybucję w wysokości zatwierdzonej w ostatniej taryfie stosowanej w 2022 r.[2]

W związku z tym, do 30 czerwca 2024 r. cena netto gazu dla odbiorców uprawnionych (w tym odbiorców w gospodarstwach domowych) została zamrożona na poziomie 200,17 zł/MWh.[3]

Przedłużenie przepisów mrożących ceny nie oznacza jednak braku konieczności prowadzenia przez Regulatora postępowań taryfowych. Zatwierdzone przez Prezesa URE taryfy stanowią bowiem podstawę do obliczenia wysokości rekompensat należnych przedsiębiorstwom energetycznym.

***

  • Ceny zatwierdzane i publikowane przez Regulatora są cenami netto.
  • Na całkowitą wysokość rachunku za gaz dla gospodarstw domowych składają się: opłaty za paliwo gazowe, opłaty abonamentowe oraz opłaty za usługę dystrybucji paliw gazowych (na podstawie stawek opłat z taryfy operatora systemu dystrybucyjnego, np. Polskiej Spółki Gazownictwa).
  • W Polsce sprzedaż gazu do odbiorców końcowych i realizacja usług dystrybucji paliw gazowych zdominowana jest przez podmioty z grupy kapitałowej Orlen. Udział PGNiG w sprzedaży gazu w 2022 r. wyniósł prawie 90 proc.
  • Zgodnie z obowiązującymi przepisami taryfy na sprzedaż gazu odbiorcom w gospodarstwach domowych oraz odbiorcom realizującym ważne zadania użyteczności publicznej Regulator będzie zatwierdzał po raz ostatni na 2027 rok. Nadal będą jednak zatwierdzane taryfy za korzystanie z infrastruktury gazowej (magazynowej, przesyłowej, dystrybucyjnej oraz związanej ze skraplaniem i regazyfikacją).
 

[1] Art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687, ze zm.).
[2] Zgodnie z ustawą z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz. U. z 2023 r. poz. 2760).
[3] Zgodnie z art. 13 ust. 1 ww. ustawy z 15 grudnia 2022 r.

Data publikacji : 29.02.2024
Data modyfikacji : 29.02.2024

Opcje strony

do góry