Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Opracowane w URE Dobre praktyki przedsiębiorstw energetycznych wsparciem dla wszystkich uczestników rynku energetycznego

Urząd Regulacji Energetyki zakończył pierwszy etap prac nad Dobrymi praktykami sprzedawców energii elektrycznej i paliw gazowych oraz Operatorów Systemów Dystrybucyjnych.

W toku prac nad opracowaniami przeprowadzono szerokie konsultacje społeczne z uczestnikami rynku energii elektrycznej i gazu, w tym również branżowymi stowarzyszeniami i organizacjami. Efektem konsultacji było zebranie kilkuset uwag oraz poprawek, które doprowadziły do modyfikacji i powstania Dobrych praktyk.
URE i uczestnicy konsultacji wspólnie opracowali zalecenia dla przedsiębiorstw energetycznych, które powinny stać się istotnym elementem w kształtowaniu relacji miedzy przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcami.
W pracach nad dokumentem Prezes URE uwzględnił potrzeby odbiorców energii pamiętając o takich kwestiach jak m.in.: przejrzystość umowy, jakość handlowej obsługi odbiorców, klarowną procedurę zmiany sprzedawcy, informowanie odbiorcy o dostępnych sposobach racjonalizacji zużycia energii elektrycznej, sposobach rozwiązywania reklamacji i sporów pomiędzy odbiorcą a przedsiębiorstwem energetycznym, prawo do informacji o prawach konsumentów dotyczących usługi powszechnej, tj. prawo do dostaw energii elektrycznej o określonej jakości, w rozsądnych cenach, łatwo i wyraźnie porównywalnych i przejrzystych.

Wypracowany dokument jest nie tylko wynikiem zaangażowania i współpracy wszystkich uczestników konsultacji, ale przede wszystkim próbą pogodzenia często sprzecznych stanowisk.

Oba dokumenty tj.: Dobre praktyki sprzedawców energii elektrycznej i Operatorów Systemów Dystrybucyjnych oraz Dobre praktyki sprzedawców paliw gazowych i Operatorów Systemów Dystrybucyjnych zostały przedłożone do kolejnego etapu konsultacji Izbie Gospodarczej Gazownictwa, Polskiemu Towarzystwu Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej oraz Towarzystwu Obrotu Energią.

Po uzyskaniu uwag i komentarzy organizacji branżowych opracowane przez URE Dobre praktyki zostaną zarekomendowane przez Prezesa URE do wykorzystania przez przedsiębiorstwa energetyczne przy opracowywaniu własnych Kodeksów Dobrych Praktyk. Przygotowanie Dobrych praktyk było możliwe dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej. Prace realizowano w ramach projektu finansowanego ze środków przejściowych (Transition Facility PL2006/018-180.02.04) - „Wdrażanie konkurencyjnego rynku energii”.

Oba dokumenty w załączeniu.

Data publikacji : 07.04.2010
Data modyfikacji : 07.04.2010

Opcje strony

do góry