Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dwunaste sprawozdanie Prezesa URE z działalności

Regulator podsumowuje rok 2009

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest centralnym organem administracji rządowej, utworzonym przez ustawę z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne do realizacji zadań z zakresu regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji. Działania podejmowane przez niezależny organ regulacyjny skierowane są na wypełnienie celu wytyczonego przez ustawodawcę, a zmierzającego do tworzenia warunków do zrównoważonego rozwoju kraju, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw i energii, rozwoju konkurencji, przeciwdziałania negatywnym skutkom naturalnych monopoli, uwzględniania wymogów ochrony środowiska, zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych oraz równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii.

Sprawozdanie, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, jest przedkładane corocznie - do końca marca - Ministrowi Gospodarki. Niniejszy dokument jest dwunastym sprawozdaniem przygotowanym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Prezes URE reguluje działalność przedsiębiorstw energetycznych zgodnie z polityką energetyczną państwa, zmierzając do równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii. Przesłanką właściwego postępowania regulacyjnego są przede wszystkim uwarunkowania prawne sytuujące urząd regulatora w ramach administracji rządowej i definiujące jego zadania. Do właściwego wypełniania zadań potrzebna jest Regulatorowi przede wszystkim wiedza o stanie, strukturze i zmianach w energetyce, jej podsektorach oraz sytuacji na rynkach energii. Jej źródłem są informacje gromadzone i przetwarzane w Urzędzie Regulacji Energetyki pochodzące ze sprawozdań statystycznych oraz ze stałego monitorowaniem funkcjonowania systemów energetycznych.

Podstawowe kwestie ujęte w przedstawianym dokumencie odnoszą się do sposobu realizacji prawnych obowiązków Prezesa URE, nałożonych na ten organ państwa przez ustawę Prawo energetyczne oraz inne ustawy, z zakresu spraw regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji ze szczególnym uwzględnieniem oceny bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i paliw gazowych.

Całość sprawozdania została podzielona na kilka części. W podstawowej (cz. II) przedstawiono działania regulacyjne wobec przedsiębiorców w poszczególnych podsektorach energetyki: elektroenergetyce, gazownictwie, ciepłownictwie, paliwach, w kontekście właściwych rynków. W następnych częściach przedmiotem sprawozdawania są kwestie promowania konkurencji na rynkach energii (cz. III) oraz wzmacniania pozycji odbiorcy paliw i energii (cz. IV). Uwypuklone tu zostały różnice w stosowanych sposobach i narzędziach w zależności od charakteru materii regulacyjnej. Promowanie konkurencji oparte jest w coraz większym zakresie na działaniach typu perswazyjnego niż stricte administracyjnych, którymi posługuje się Regulator przy wypełnianiu podstawowych obowiązków. Taki sposób pracy Regulatora zaczyna dominować dzięki włączeniu w działania Prezesa URE środowisk akademickich, eksperckich, stowarzyszeń branżowych i konsumenckich.

Data publikacji : 09.04.2010
Data modyfikacji : 09.04.2010

Opcje strony

do góry