Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

URE na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach

Już po raz drugi katowicki kongres zgromadził najważniejsze postaci polityki, biznesu, administracji i nauki.

Marek Woszczyk, Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki, wziął udział w dwóch sesjach tematycznych Kongresu. We wtorek, 1 czerwca w sesji poświęconej przyszłości przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej i 2 czerwca w sesji poświęconej rynkowi energii elektrycznej.

Druga sesja okazała się znakomitym miejscem wymiany poglądów na tematy związane m.in. z liberalizacją rynku energii elektrycznej w Polsce i w Europie.


Prezes Marek Woszczyk oraz przedstawiciele przedsiębiorstw energetycznych i organizacji branżowych rozmawiali m.in. o perspektywach integracji europejskiego rynku energetycznego oraz działaniach mających na celu liberalizację rynku. Urząd Regulacji Energetyki od lat zabiera głos w dyskusjach dotyczących liberalizacji rynku, uzależniając całkowite uwolnienie cen energii w grupie gospodarstw domowych od bezpieczeństwa odbiorców i ochrony konsumentów przed „wykluczeniem energetycznym”. Marek Woszczyk podkreślał znaczenie działań regulatorów rynków energii w krajach Europy. Polski Regulator aktywnie działa w międzynarodowych organizacjach grupujących instytucje państwowe odpowiadające za funkcjonowanie rynku energii, w tym w ERGEG, ERRA i CEER.

Regulacja w większości

Prezes Woszczyk zwrócił uwagę na raport ERGEG, przygotowany na zlecenie Komisji Europejskiej, dotyczący statusu regulacji na poszczególnych rynkach energii elektrycznej i gazu w Europie w roku 2009. Z raportu wynika, że na 30 krajów objętych badaniem, aż 19 utrzymuje regulację cen w segmencie odbiorców domowych. Dla porównania, w 25 krajach posiadających rynek gazu, w 15 jest utrzymywana regulacja cen gazu.

- Te dane pokazują, że Polska nie jest krajem wyjątkowym, w wielu krajach UE istnieją problemy na rynku energii elektrycznej. Gdyby była konkurencja, to nie byłoby potrzeby kontrolowania cen energii dla gospodarstw domowych - powiedział m.in. Marek Woszczyk.

Tak dla liberalizacji, nie dla wykluczenia energetycznego

To nie działania Regulatora ale zagrożenie pozycji odbiorcy i przewaga negocjacyjna sprzedawcy nad odbiorcą energii w gospodarstwie domowym stanowią, zdaniem Marka Woszczyka, główne przeszkody w dokończeniu procesu liberalizacji rynku energii. Nierówna relacja sprzedawca - odbiorca jest wzmacniana dodatkowo przez mało konkurencyjną strukturę polskiego rynku energii elektrycznej. Jednym ze sposobów na zwiększenie przejrzystości runku energii i procesu kształtowania się cen energii była nowelizacja ustawy Prawo energetyczne, w której nałożono na wytwórców energii obowiązek sprzedaży części energii w publiczny sposób, w tym na giełdach towarowych. To Urząd Regulacji Energetyki zaproponował m.in. zapisy dotyczące zwiększenia przejrzystości handlu energią i sprzedaży części wytworzonej energii na giełdzie.

***

Europejski Kongres Gospodarczy 2010 w Katowicach to największa impreza biznesowa w Europie Środkowej. W ciągu trzech dni (31 maja - 2 czerwca) w ponad 50 panelach tematycznych wzięło udział około 4000 gości i blisko 700 prelegentów.

Data publikacji : 07.06.2010
Data modyfikacji : 08.06.2010

Opcje strony

do góry