Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

URE w regionach - Zawiercie, Poznań, Zamość

CSR w energetyce, zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, nowelizacja ustawy prawo energetyczne oraz prawne aspekty ochrony odbiorców energii - to główne tematy spotkań ekspertów URE w Zawierciu, Poznaniu i Zamościu.

Prezes URE zainicjował prace nad standardami CSR w sektorze energetycznym i konsekwentnie promuje tę koncepcję w środowisku branżowym. W tym roku już po raz drugi URE przeprowadził badania ankietowe diagnozujące zainteresowanie koncepcją CSR w sektorze i zaangażowanie przedsiębiorstw energetycznych w aktywność związaną z CSR. Od 2008 Prezes URE powoływał zespoły zadaniowe pracujące nad rozwiązaniami z obszaru CSR. I tak, Zespół do Spraw Prac Badawczych nad Problematyką Odbiorców Wrażliwych Społecznie przygotował raport - „Program Pomocy odbiorcom wrażliwym społecznie na rynku energii elektrycznej i gazu oraz propozycje zmian legislacyjnych, niezbędnych do wdrożenia programu”, opublikowany w Biuletynie URE nr 4/2008.
Z kolei Zespół do Spraw Koordynacji Prac nad Problematyką Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Energetycznych przygotował raport - „Prezes Urzędu Regulacji Energetyki a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw energetycznych”, opublikowany w Biuletynie URE nr 6/2008.
Wyniki pierwszych w kraju, badań ankietowych - autorstwa Zespołu do Przeprowadzenia i Opracowania Badań Ankietowych Dotyczących Problematyki Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Energetycznych znalazły się w raporcie - „Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw energetycznych w świetle badań ankietowych. Raport”, opublikowanym w Biuletynie URE z września 2009 roku. Warto podkreślić, że Prezes URE współpracując z partnerami zewnętrznymi, uwzględnia sugestie przedstawicieli sektora energetycznego, opracowuje rozwiązania mające ułatwić przedsiębiorstwom energetycznym wdrożenie strategii CSR np.: „Dobre praktyki sprzedawców energii elektrycznej i Operatorów Systemów Dystrybucyjnych” oraz „Dobre praktyki sprzedawców paliw gazowych i Operatorów Systemów Dystrybucyjnych”.

Komunikowanie w procesie zmian w Zawierciu

W dniu 9 czerwca 2010 roku w Zawierciu odbyła się XIV edycja Ogólnopolskiej Konferencji Marketing i PR w energetyce - „Komunikowanie w procesie zmian”, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE). Ekspert URE - Jolanta Skrago z Południowego Oddziału Terenowego URE w Katowicach - przygotowała prezentację - „Promocja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu - strategie Prezesa URE”. Wystąpienie eksperta URE zainaugurowało jedną z sesji konferencji, zatytułowaną - „Komunikowanie spółek odpowiedzialnych społecznie”. Uczestnikom konferencji w Zawierciu przypomniano, że Prezes URE już od 2007 roku podejmuje działania promujące społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw energetycznych. Prezes URE popularyzuje dobre praktyki konsumenckie oraz stara się wzmacniać współpracę przedsiębiorstw energetycznych z instytucjami i organizacjami lokalnymi zajmującymi się ochroną interesów odbiorców. Ekspert URE podkreślił prekursorski charakter działań Prezesa URE na rzecz społecznej odpowiedzialności sektora energetycznego, standardów efektywności energetycznej oraz wspierania odbiorcy wrażliwego społecznie.

Prezes URE prowadząc działania na rzecz konsumentów - odbiorców energii, współpracuje z organizacjami konsumentów i rzecznikami konsumentów. W 2009 roku do funkcjonującego przy Prezesie URE Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii, miejscy i powiatowi rzecznicy konsumentów zwracali się w ponad 50 sprawach. W tymże roku URE przeprowadził wiele warsztatów i konferencji do udziału w których zapraszano rzeczników konsumentów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną interesów konsumentów. Współpraca URE z partnerami społecznymi to w znakomitej większości przypadków transfer wiedzy i doświadczeń wykorzystywanych dla skuteczniejszej ochrony interesów odbiorców energii. Warto przypomnieć, że w latach 2008 - 2009 Urząd Regulacji Energetyki zorganizował ponad 380 warsztatów, konferencji, spotkań edukacyjnych dotyczących m.in. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw energetycznych, ochrony odbiorców wrażliwych oraz praw konsumentów. Dobrym przykładem współpracy z organizacjami konsumentów był udział Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii URE w pierwszej edycji Targów Wiedzy Konsumenckiej zorganizowanych z okazji Światowego Dnia Praw Konsumenta przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w marcu 2010 roku w Warszawie. W tym roku, tylko oddziały terenowe URE, zaplanowały ok. 300 wydarzeń edukacyjnych.

O prawie energetycznym w Poznaniu

W dniu 27 maja 2010 roku w poznańskim Domu Technika - siedzibie Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT Rada - odbyło się spotkanie ekspertów URE z przedstawicielami Koła nr 36 Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Eksperci z Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Poznaniu przedstawili prezentacje: „Zmiany w ustawie - Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw”, „Zmiana sprzedawcy energii oraz podmioty występujące na rynku energii” oraz „Efektywność energetyczna”. Eksperci URE zwrócili uwagę na główne zmiany wprowadzone do ustawy - Prawo energetyczne - nowelizacją z 8 stycznia 2010 roku, np. na modyfikację w procesie przyłączania podmiotów do sieci, wprowadzenie świadectw pochodzenia biogazu rolniczego czy zagadnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Na spotkaniu poruszano również kwestie efektywności energetycznej - zdefiniowano główne pojęcia związane z tematem, omówiono przepisy wspólnotowe regulujące sprawę efektywności, końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz przedstawiono projekt ustawy o efektywności energetycznej.

O prawach odbiorcy energii w Zamościu

W dniu 24 maja 2010 roku przedstawiciele Wschodniego Oddziału Terenowego URE z siedzibą w Lublinie uczestniczyli w konferencji z okazji 10 rocznicy funkcjonowania instytucji rzecznika praw konsumentów, zorganizowanej przez Prezydenta Miasta Zamość przy udziale Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów w Zamościu. W trakcie spotkania omówiono zagadnienia z zakresu prawnej ochrony interesów konsumentów, realizowanej przez instytucje powołane do wykonywania tych zadań oraz zastanawiano się nad perspektywami dalszej współpracy.

Data publikacji : 16.06.2010

Opcje strony

do góry