Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prąd to też towar. Zdecyduj, od kogo go kupujesz - ogólnopolska kampania edukacyjna URE

Prezes URE, dr Mariusz Swora oraz Wiceprezes URE, Marek Woszczyk, przedstawili założenia kampanii edukacyjnej dotyczącej prawa odbiorcy do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.

Dziś mijają 3 lata od kiedy wszyscy mamy prawo do wyboru i zmiany swojego sprzedawcy prądu. Jednak wciąż jeszcze mało Polaków wie, o jednym z najważniejszych uprawnień odbiorców na rynku energii. Dlatego Urząd Regulacji Energetyki przygotował ważną dla odbiorców kampanię informacyjną. Hasłem pierwszej fazy kampanii będzie prosta informacja - „Prąd to też towar. Zdecyduj, od kogo go kupujesz”.

- Z badań społecznych wynika, że 89 procent odbiorców w gospodarstwach domowych nie ma świadomości, że może zmienić sprzedawcę - powiedział do dziennikarzy szef URE. Specjalnie dla odbiorców przygotowaliśmy kampanię społeczną. celem kampanii jest likwidacja dysparytetu informacyjnego, który jest poważną barierą w rozwoju rynku.

- Właściwie „kampania” prowadzona jest przez nas już od trzech lat - dr Mariusz Swora przypomniał działania edukacyjne adresowane do odbiorców energii - w bardzo różnych formach. Tylko w latach 2008 - 2009, eksperci URE przygotowali ponad 380 warsztatów i szkoleń, których lwia część była poświęcona promocji praw odbiorcy do zmiany sprzedawcy energii. Niestety sytuacja nie jest zadowalająca, dlatego uruchamiamy kolejne działania edukacyjne.

Prezes URE nie zgodził się z wnioskami płynącymi z raportu UOKiK-u, który zarzucał brak działań edukacyjnych przygotowujących odbiorców do poruszania się na rynku energii.

- Tylko w tym roku i tylko oddziały terenowe URE przygotują i będą brały udział w setkach warsztatów, szkoleń, konferencji. - przypomniał Prezes Mariusz Swora.

Do sukcesów URE należy też uproszczenie procedur związanych ze zmianą sprzedawcy.

- Staramy się za pomocą wszelkich dostępnych środków procedurę zmiany sprzedawcy uczynić prostą i przejrzystą dla odbiorców końcowych - stwierdził również dr Mariusz Swora.

O sytuacji na rynku energii, opowiadał również Marek Woszczyk, Wiceprezes URE. - Chcemy zaktywizować, obudzić odbiorców, zainteresować miliony obywateli ich prawami na rynku energii. - podkreślił Marek Woszczyk - Jeżeli ceny energii zostaną uwolnione, to korzystanie z prawa do zmiany sprzedawcy, będzie główną bronią konsumenta - odbiorcy. Bez tej wiedzy, ludzie będą bezbronni.

- Naszym zadaniem, jest umożliwienie odbiorcom dokonanie wyboru oraz egzekwowanie tej możliwości na rynku energii - podkreślił Marek Woszczyk.

Jednym z głównych elementów kampanii jest nowa strona internetowa URE www.maszwybor.ure.gov.pl.

Patrzysz i wiesz. Odbiorcy poznają swoje prawa

Niewielka dynamika zmian sprzedawcy wśród odbiorców indywidualnych z pewnością spowodowana jest ciągle jeszcze zbyt niską świadomością prawa do zmiany sprzedawcy w tej grupie. Wciąż jeszcze wielu konsumentów indywidualnych nie zna swoich praw. Niewiedzy sprzyja niewielka aktywność sprzedawców energii w dotarciu ze swoją ofertą do odbiorców (a to właśnie sprzedawcy energii powinni stanowić podstawowe źródło informacji dla odbiorców w ramach działań marketingowych).

To między innymi dlatego Urząd Regulacji Energetyki przygotował kampanię informacyjną dla odbiorców energii. Wszystkie działania finansowane są ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Każdy może zmienić sprzedawcę prądu

Zmiany sprzedawców wśród konsumentów indywidualnych, którzy mogą wybierać sprzedawcę energii od 1 lipca 2007 roku, nadal są stosunkowo nieliczne. Mimo uproszczeń i skrócenia procedur przez Prezesa URE ciągle jeszcze niewielu odbiorców indywidualnych skorzystało z tej możliwości - choć i w tej grupie daje się zaobserwować niewielką tendencję wzrostową. Na koniec 2009 roku wszystkich odbiorców, kupujących prąd od innego sprzedawcy niż tradycyjnie związany z danym terenem - było już 1035, choć to niewiele biorąc pod uwagę liczbę gospodarstw domowych stanowiących zasadniczą część grupy taryfowej G. Do końca maja br. sprzedawcę energii zmieniło 1149 odbiorców w gospodarstwach domowych.

Czy są potrzebne dodatkowe działania informacyjne dotyczące promocji prawa odbiorców do zmiany sprzedawcy prądu ? Jeżeli od 1 lipca 2007 roku, na 13 i pół miliona gospodarstw domowych, tylko niewiele ponad tysiąc zmieniło sprzedawcę prądu - to chyba tak. Stan wiedzy konsumenckiej prezentują aktualne badania społeczne. Instytut PBS DGA przeprowadził badania ankietowe dotyczące rynku energetycznego w Polsce. W badaniach diagnozowano między innymi ważny dla Regulatora poziom wiedzy odbiorców energii o przysługującym im prawie do zmiany i wyboru sprzedawcy energii elektrycznej. Zdecydowana większość ankietowanych, bo 89 proc. Polaków nie potrafiło wybrać nowego sprzedawcy prądu. Wśród pozostałych 11 proc. najlepiej poinformowane były osoby zajmujące kierownicze stanowiska i prywatni przedsiębiorcy.

Masz wybór

Kampania realizowana jest w ramach projektu „Aktywizacja strony popytowej rynku energii - promocja praw odbiorców energii elektrycznej i gazu wynikających z acquis communautaire” i finansowana ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Przy realizacji kampanii URE współpracuje z Agencją Reklamową DSK Sp. z o.o. wyłonioną w drodze przetargu.

28 maja 2010 roku został wyemitowany program „Kocham Cię Polsko”. W popularnym turnieju telewizyjnym pojawiły się informacje związane z kampanią i prawem odbiorcy. Po wakacjach, w dwóch odcinkach serialu „M jak Miłość” (najpopularniejszy serial emitowany przez TVP) pojawi się wątek edukacyjny dotyczący zmiany sprzedawcy.

Reklama radiowa zaplanowana została na ostatni tydzień sierpnia i dwa pierwsze tygodnia września. Wzmocni to efektywność kampanii (w tym czasie ma miejsce druga ekspozycja billboardów). Czas trwania kampanii URE to 6 miesięcy (do momentu podpisania umowy), zakończenie wszystkich działań planowane jest do 12 października 2010 roku.

***

Promowanie konkurencji na rynku energii jest jednym z głównych zadań Urzędu Regulacji Energetyki. Warunkiem niezbędnym dla funkcjonowania konkurencyjnego rynku jest prawo wyboru sprzedawcy, gwarantujące realizację kontraktu każdemu odbiorcy, który znajdzie innego partnera w handlu energią. Prawo to, w stosunku do wszystkich odbiorców energii, obowiązuje od 1 lipca 2007. Prezes URE działając na rzecz wzmocnienia konkurencji na rynku energii wprowadził istotne ułatwienia i skrócił procedury zmiany sprzedawcy - są one obecnie w Polsce nieporównanie prostsze niż wcześniej (proces zmiany nie powinien przekroczyć 30 dni w przypadku pierwszej zmiany i 14 dni w przypadku kolejnej zmiany sprzedawcy - czyli czterokrotnie krócej niż wcześniej). Co ważne, zmiana sprzedawcy nic nie kosztuje. Do odbiorcy należy zawarcie umowy sprzedaży z nowym sprzedawcą i rozliczenie się ze starym sprzedawcą. Wszystkie pozostałe formalności, łącznie z wypowiedzeniem umowy, może wykonać nowy sprzedawca - jeśli odbiorca go do tego upoważni.

Niezależnie od kampanii informacyjnej w całym kraju trwają działania edukacyjne URE adresowane do odbiorców energii. W 2010 roku eksperci Urzędu Regulacji Energetyki przeprowadzili warsztaty edukacyjne, szkolenia, uczestniczyli w konferencjach m.in. w Łodzi, Lublinie, Poznaniu, Krakowie, Katowicach, Rzeszowie, Szczecinie, Wałczu, Pyrzycach, Wrocławiu, Zawierciu, Zamościu, Zakopanem. W latach 2008 - 2009, URE zorganizowało ponad 380 warsztatów, konferencji, spotkań edukacyjnych propagujących zachowania związane ze społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw energetycznych, ochroną odbiorców wrażliwych oraz prawami konsumentów. W tym roku, tylko oddziały terenowe URE, zaplanowały ok. 300 wydarzeń edukacyjnych.

Liczby nie kłamią

Liczba odbiorców TPA wg stanu na koniec maja 2010 r. wyniosła 5063, a więc zwiększyła się od końca 2009 o 2464 odbiorców (co stanowi wzrost o ponad 94,8%). W tym liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych, w tym samym okresie, nie uległa znaczącej zmianie - zwiększyła się jedynie o 8,2%, natomiast aż o 154,7% zmieniła się liczba zmian sprzedawcy w grupach taryfowych A,B,C.
Najaktywniejsi odbiorcy pod względem liczby zmian sprzedawcy znajdują się na terenie działania operatora EnergiaPro SA - (województwa śląskie i opolskie), natomiast najmniej aktywni (73) mieszkają i działają na terenie sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja Lubzel Sp. z o.o.

Data publikacji : 01.07.2010
Data modyfikacji : 30.08.2012

Opcje strony

do góry