Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ofensywa smart w Nowym Sączu. Konferencja URE

Trwa „smart ofensywa” Urzędu Regulacji Energetyki. O modernizacji polskiego sektora energetycznego rozmawiali w Nowym Sączu przedstawiciele nauki, biznesu i administracji.

16 września 2010 roku w Nowym Sączu z inicjatywy posła Andrzeja Czerwińskiego, przewodniczącego sejmowej podkomisji stałej ds. energetyki i Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, dr Mariusza Swory zorganizowano konferencję - Smart Grid w regionie nowosądeckim. Konkurencja w dostawie/sprzedaży energii elektrycznej”.

Otwierając konferencję Prezes URE przypomniał o korzyściach, jakie wiążą się z wdrożeniem technologii smart stwierdzając iż - Zarządzanie energią w oparciu o inteligentne sieci to duże wyzwanie ale i szansa dla polskich samorządów. Przeprowadzone do tej pory projekty, choćby w Bielsku - Białej, są dowodem na to, że prowadzenie przemyślanej polityki energetycznej w gminie po prostu się opłaca ponieważ racjonalizacja zużycia energii prowadzi do przynajmniej kilkunastoprocentowych oszczędności w wydatkach na energię i inne media.

Zdaniem szefa URE koncepcja inteligentnego opomiarowania i inteligentnych sieci elektroenergetycznych pozwala gminom na osiągnięcie celów z zakresu zrównoważonego rozwoju w tym efektywności energetycznej oraz zwiększa bezpieczeństwo dostaw.

- Korzystając z istniejących źródeł wsparcia finansowego gminy powinny angażować się w projekty rozwoju inteligentnej infrastruktury miejskiej, obejmujące zintegrowane podejście do tego zagadnienia- powiedział Prezes URE.

Dr Mariusz Swora, przypomniał również o prawie odbiorców do zmiany sprzedawców energii elektrycznej. Gminy korzystając z procedury zmiany sprzedawcy osiągają kolejne istotne oszczędności. Liczba zmian sprzedawców - zwłaszcza wśród odbiorców przemysłowych stale rośnie. Z danych URE wynika, że liczba odbiorców TPA z grupy taryfowej A,B,C wg stanu na koniec sierpnia 2010 r. wyniosła 6122, a więc zwiększyła się od końca 2009 o 4585 odbiorców - co stanowi wzrost o ponad 298,3%.

Uczestnicy spotkania z dużym zainteresowaniem obejrzeli prezentację dra Tomasza Kowalaka, dyrektora Departamentu Taryf w URE - „Smart community - wykorzystanie potencjału smart grids przez gminę”.

W smart konferencji w Nowym Sączu (tematy wystąpień podajemy w nawiasach) wzięli udział także: Waldemar Jurasz z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („Rola Prezesa UOKiK. Przykłady możliwych naruszeń na rynkach energetycznych”), Wojciech Stawiany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej („Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie poprawy efektywności energetycznej”), Zbigniew Michniowski, Zastępca Prezydenta Miasta Bielsko - Biała („Elementy smart city w Polsce - Bielsko-Biała. Przykład wdrażania.”), Jacek Kosiec, Koordynator ds. Innowacji Konsorcjum EduTechMed („Współpraca nauka-przemysł a smart grid w regionie nowosądeckim”), Henryk Kaliś, Przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu („Rynek energetyczny w Polsce, sytuacja na rynku odbiorców przemysłowych”). Eksperci URE przedstawili prezentacje dotyczące „Zmiany sprzedawców energii elektrycznej”, „Obowiązków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki”.

Data publikacji : 17.09.2010
Data modyfikacji : 21.09.2010

Opcje strony

do góry