Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE ukarał kolejne przedsiębiorstwo za niezrealizowanie Narodowego Celu Wskaźnikowego

Łukoil Polska nie zapewnił w 2008 r. minimalnego udziału biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw i biopaliw ciekłych. Kara nałożona na przedsiębiorstwo wynosi ponad 14 milionów złotych.

Prezes URE ukarał kolejne przedsiębiorstwo za niezrealizowanie Narodowego Celu Wskaźnikowego. Z ustaleń poczynionych przez Prezesa URE w toku postępowania administracyjnego wynika, że LUKOIL Polska naruszył art. 23 ust. 1 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych nie zapewniając w 2008 r. minimalnego udziału biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych sprzedanych lub zbytych w innej formie lub zużytych przez niego na potrzeby własne. W związku z tym naruszeniem prawa Prezes URE wymierzył przedsiębiorcy karę w wysokości 14 309 701,51 zł.

Od 1 stycznia 2008 r. przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą polegającą na: wytwarzaniu, imporcie lub nabyciu wewnątrzwspólnotowym paliw lub biopaliw ciekłych, a którzy je sprzedają lub zbywają w innej formie na terytorium Polski, albo zużywają na potrzeby własne - są obowiązani zapewnić w danym roku co najmniej minimalny udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw i biopaliw ciekłych.

Minimalny udział biopaliw liczony jest według wartości opałowej poszczególnych biokomponentów i jest równy Narodowemu Celowi Wskaźnikowemu (NCW). Poziom NCW na dany rok kalendarzowy określa co 3 lata Rada Ministrów, biorąc pod uwagę możliwości surowcowe i wytwórcze branży paliwowej oraz przepisy Unii Europejskiej w tym zakresie. Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych przewiduje karę pieniężną dla tych podmiotów, które nie wywiązują się z obowiązków nałożonych przepisami prawa.

Kara pieniężna ma charakter porządkowy, tj. ma na celu zdyscyplinowanie przedsiębiorców do wykonywania obowiązku, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, a przepisy nie przewidują możliwości odstąpienia od wymierzenia kary.

Sposób obliczenia wysokości kary precyzyjnie wskazał ustawodawca. Wysokość kary zależy od ogólnej wartości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych sprzedanych lub zbytych w innej formie lub zużytych na potrzeby własne przez przedsiębiorcę podlegającego karze, za rok w którym nie zrealizował on obowiązku oraz od różnicy pomiędzy wysokością NCW na dany rok a wysokością rzeczywiście zrealizowanego przez tego przedsiębiorcę udziału biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych sprzedanych lub zbytych w innej formie przez przedsiębiorcę, a także zużytych przez niego na potrzeby własne.

Od decyzji Prezesa URE przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie dwu tygodni od dnia doręczenia decyzji. Kara zasili konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

***

W grupie dwudziestu ośmiu podmiotów zobowiązanych do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego w 2008 roku znalazły się 4 podmioty, które nie osiągnęły wymaganego poziomu NCW. Pierwszą z kar Prezes URE wymierzył już we wrześniu 2009 roku nakładając na Stację Paliw i Agencję Handlu i Usług w Ostrowiu Wielkopolskim karę w wysokości 19 663,82 zł.. Dwa postępowania o ukaranie za niezrealizowanie NCW w 2008 roku są jeszcze w toku.

Realizacja Narodowego Celu Wskaźnikowego w 2009 roku

Narodowy Cel Wskaźnikowy na rok 2009, ustalony w rozporządzeniu Rady Ministrów z 15 czerwca 2007 r. wynosił 4,6%. Ze wstępnych danych Urzędu wynika, że zrealizowany udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych sprzedawanych, zbywanych w innej formie lub zużywanych na potrzeby własne za zeszły rok wyniósł 4,65%.

W stosunku do trzech (z 28) podmiotów Prezes URE powziął uzasadnione wątpliwości co do wywiązania się w 2009 roku z obowiązku dotyczącego zapewnienia minimalnej ilości biopaliw i biokomonentów. Jedno z postępowań zakończyło się w lipcu 2010 roku nałożeniem na przedsiębiorstwo S.E.T. Energy Supply Sp. z o. o. Sp.k kary w wysokości 6 687, 30 złotych. Pozostałe dwa postępowania nadal trwają.

Data publikacji : 07.10.2010
Data modyfikacji : 30.08.2012

Opcje strony

do góry