Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gdzie kupuję energię? Tam, gdzie oferują korzystniejsze warunki.

Coraz więcej odbiorców szuka dobrych ofert i zmienia sprzedawców prądu. Tylko w kwietniu na taki krok zdecydowało się prawie 1000 przedsiębiorstw oraz prawie 120 odbiorców w gospodarstwach domowych.

Prawie dwanaście i pół tysiąca „bohaterów wolnego rynku energii”

Najnowsze dane zebrane przez Urząd Regulacji Energetyki wskazują, że do końca kwietnia br. sprzedawcę energii zmieniło prawie 3200 odbiorców tzw. komercyjnych (biznesowych, instytucjonalnych; tzw. grupy taryfowe ABC). Oznacza to, że całkowita liczba różnego rodzaju przedsiębiorców, którzy skorzystali z prawa do zmiany sprzedawcy wynosi prawie 11 tysięcy. Grono takich odbiorców bardzo dynamicznie powiększa się od końca 2010 roku ta grupa zwiększyła się o ponad 42%.

Odbiorcy w gospodarstwach domowych (tzw. grupa taryfowa G) również są coraz bardziej świadomi swoich praw i stają się aktywnymi uczestnikami rynku energii. Liczba odbiorców, którzy zrezygnowali z usług swojego dotychczasowego sprzedawcy (zwanego sprzedawcą „z urzędu”) wynosi teraz 1 593 i od końca 2010 r. zwiększyła się o 18,9 %.

* - dane przedstawione w ujęciu narastającym

Poznaj swoje prawa! Większa znajomość swoich praw to mniej kłopotów

Choć sama procedura zmiany sprzedawcy jest już dość prosta i nie powinna powodować trudności (a jak to robić wyjaśniamy na www.maszwybor.ure.gov.pl) to zdarza się na szczęście dość rzadko - że dochodzi do nieprawidłowości w należytym stosowaniu procedury przez przedsiębiorstwa energetyczne. Do Urzędu wpłynęło kilka skarg dotyczących kwestii z tym związanych.

Zarzuty te dotyczą głównie sposobu postępowania firm oraz zapisów stosowanych w umowach sprzedaży. Zdarzało się, że dotychczasowy sprzedawca wywierał na odbiorcę naciski, aby ten wycofał się z wypowiedzenia umowy. Niekiedy sprzedawcy starają się zniechęcić klientów do zmiany sugerując gorsze warunki dostaw energii u nowego sprzedawcy. Niektóre z firm energetycznych kwestionowały skuteczność wypowiedzenia umowy przez klienta doszukując się rzekomych błędów formalnych. Najczęściej wskazywanym „błędem” był „brak podania numeru wypowiadanej umowy” , co zgodnie z prawem nie może być samoistnym powodem uznania bezskuteczności wypowiedzenia.

W przypadku kwestionowania przez strony faktu wypowiedzenia umowy o skuteczności wypowiedzenia może zadecydować jedynie sąd powszechny.
Niepodanie numeru wypowiadanej umowy nie może być samoistnym powodem uznania bezskuteczności wypowiedzenia Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) nie jest upoważniony do oceny skuteczności wypowiedzenia umowy i ma obowiązek przyjąć zgłoszenie zmiany sprzedawcy do realizacji.

Ponadto, każde przedsiębiorstwo świadczące usługę przesyłania i dystrybucji, do którego sieci jest przyłączony odbiorca zobowiązane jest umożliwić zmianę sprzedawcy, niezależnie od tego czy formalnie zostało wyznaczone operatorem sieci.

Niekiedy Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSD) dopuszczali się niedozwolonych praktyk utrudniając realizację prawa zmiany sprzedawcy poprzez nieuzasadnione przeciąganie procedury (np. OSD informuje nowego sprzedawcę o problemach z dostosowaniem układów pomiarowo-rozliczeniowych u odbiorcy po kilku miesiącach) lub poprzez nadmierne wymagania (np. konieczność notarialnego poświadczania pełnomocnictwa dla sprzedawców, wymagania dotyczące przedstawiania aktualnych wyciągów z KRS, analizowanie i ocenianie tych dokumentów przez OSD). Bywa, że przedsiębiorstwa energetyczne starają się dezinformować klientów (np. w sprawie liczby możliwych/bezpłatnych zmian sprzedawcy) oraz sugerują, że zaprzestaną realizacji dostaw energii, jeżeli odbiorcy nie podpiszą nowych umów ze sprzedawcą z danej grupy energetycznej.

PAMIETAJ masz prawo do uczciwych praktyk handlowych. Sprzedawca nie może stosować nieuczciwych i mylących metod sprzedaży stanowi o tym unijna Dyrektywa o nieuczciwych praktykach rynkowych (np. nakładanie przez przedsiębiorcę uciążliwych barier pozaumownych na konsumenta, który chce wypowiedzieć umowę) i krajowa ustawa o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji (np. rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorstwie czy reklama wprowadzająca klienta w błąd).

URE pomoże rozwiązać problemy

W każdym z przypadków nieprawidłowości, URE podejmuje interwencje zgodnie z zakresem swoich uprawnień. I tak na przykład w wyniku działania URE powziętego po przekazaniu nam projektu umowy sprzedaży zawierającego tzw. opłatę aktywacyjną za zmianę sprzedawcy - przedsiębiorstwo wyeliminowało ze swojego cennika tę opłatę. Zmiana sprzedawcy zgodnie z prawem jest bowiem bezpłatna.

Zmiana sprzedawcy jest zawsze bezpłatna. Nie ma ograniczeń w liczbie dokonywanych zmian sprzedawcy energii, a ich częstotliwość jest ograniczona wyłącznie czasem trwania procedury zmiany sprzedawcy.

Ponadto część zagadnień - zgodnie z kompetencjami zostaje przez nas skierowana do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Data publikacji : 16.06.2011
Data modyfikacji : 29.08.2012

Opcje strony

do góry