Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Operator systemu przesyłowego OGP Gaz-System rozpoczął procedurę udostępniania dodatkowej przepustowości na rozbudowywanym połączeniu gazowym z Niemcami

52 tys. m³/h do wykorzystania

Przedmiotem Procedury jest alokacja dodatkowej przepustowości - 52 tys. m³/h uzyskanej w wyniku rozbudowy i modernizacji systemu przesyłowego na Dolnym Śląsku w rejonie Lasowa, umożliwiającej zwiększenie przepustowości gazociągu na połączeniu z Niemcami z 0,9 mld m³/rok do łącznej wielkości 1,5 mld m³/rok (tj. ze 128 000 m³/h do 180 000 m³/h).

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zaprasza wszystkich zainteresowanych uczestników rynku do składania ofert. Więcej szczegółowych informacji dotyczących Regulaminu procedury udostępniania dodatkowych przepustowości w punkcie wejścia Lasów można znaleźć na stronie internetowej operatora www.gaz-system.pl.

***

28 czerwca 2011 r. operator systemu przesyłowego OGP Gaz-System złożył do Prezesa URE wniosek o uzgodnienie Regulaminu procedury udostępniania dodatkowej przepustowości w punkcie wejścia Lasów, realizując tym samym wymóg formalny wynikający z rozporządzenia nr 715/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego.

Złożenie wniosku poprzedzone zostało procesem konsultacyjnym Regulaminu, przeprowadzonym przez operatora z Prezesem URE oraz uczestnikami rynku. Prezes URE uznał za uzgodniony Regulamin procedury udostępniania dodatkowych przepustowości w punkcie wejścia Lasów z następującymi zastrzeżeniami:

  1. uzgodnienie odnosi się wyłącznie do zapisów dotyczących zasad alokacji, nie obejmuje zaś rozliczeń finansowych wykraczających poza zatwierdzoną taryfę OGP Gaz-System oraz ewentualnych przypadków odstąpienia od zawarcia umów przez Gaz-System,
  2. z uwagi na trwające prace nad wdrożeniem trzeciego pakietu energetycznego oraz potrzebę harmonizacji produktów i wprowadzania nowych rozwiązań rynkowych, obejmujących m.in. usługi krótkoterminowe i powiązane, oferowane przez sąsiadujących operatorów systemów przesyłowych,
    1. na 2014 r. w ramach przepustowości ciągłej na warunkach określonych w Regulaminie procedury udostępniania dodatkowych przepustowości w punkcie wejścia Lasów udostępnione zostanie 46 800 m³/h, natomiast sposób alokacji 5 200 m³/h zostanie określony w późniejszym terminie.
    2. uzgodnienie lub zatwierdzenie zasad alokacji przepustowości w punkcie wejścia Lasów na 2015 r. zostanie dokonane w późniejszym terminie.
Data publikacji: 06.07.2011
Data modyfikacji: 29.08.2012

Opcje strony

do góry