Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE rozpoczyna badania ankietowe skierowane do obecnych i potencjalnych uczestników rynku gazu ziemnego dotyczące "Programu uwalniania gazu"

Wyniki badania będą podstawą do opracowania Mapy drogowej uwolnienia cen gazu ziemnego w Polsce.

Pierwszym etapem w liberalizacji polskiego rynku gazu będzie przygotowanie Programu uwalniania gazu polegającego na odsprzedaniu na rynek hurtowy części gazu należącego do podmiotu posiadającego pozycję monopolistyczną. Przedmiotem ankiety jest zbadanie oczekiwań uczestników rynku odnośnie zasad takiego Programu.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zaprasza wszystkich uczestników rynku oraz wszystkie inne podmioty zainteresowane wdrażaniem Programu uwalniania gazu do wzięcia udziału w badaniu.

Prezes URE uważa, że efektywne działania prorynkowe sprzyjające rozwojowi konkurencji powinny być podjęte niezwłocznie i w tym celu kieruje do uczestników rynku niniejszą ankietę, której celem jest określenie podstawowych wskaźników dla Programu uwalniania gazu oraz poznanie oczekiwań uczestników rynku co do dalszej regulacji cen po jego wdrożeniu.

Przeprowadzenie "Programu uwalniania gazu" i rozwój hurtowego, płynnego i transparentnego rynku gazu ziemnego (np. poprzez handel gazem ziemnym na giełdzie) powinien wykreować rynkowy mechanizm ustalania poziomu cen i umożliwić podjęcie decyzji o uwolnieniu cen gazu ziemnego dla odbiorców, w pierwszym etapie - dla odbiorców przemysłowych - podkreśla Marek Woszczyk, szef URE. Decyzja o uwolnieniu cen jest uzależniona od spełnienia warunków konkurencyjnego rynku gazu, z których najistotniejszymi są liczba podmiotów działających na rynku i ich udział w tym rynku.

Osią przeprowadzanego badania ankietowego jest tzw. Program uwalniania gazu stosowany na innych rynkach europejskich i światowych oraz rekomendowany w przepisach unijnych jako środek demonopolizacji i pobudzania rozwoju konkurencji. Istotą Programu uwalniania gazu jest sprzedaż aukcyjna przez przedsiębiorstwo posiadające pozycję monopolistyczną/dominującą do innych sprzedawców określonych wolumenów gazu w kontraktach terminowych (krótko i średnioterminowych), bez konieczności zmiany warunków kontraktów importowych. Bezpośrednim efektem programu uwalniania gazu jest wzrost liczby przedsiębiorstw zajmujących się handlem gazem ziemnym na poziomie hurtowym i detalicznym, zdolnych do składania konkurencyjnych ofert odbiorcom końcowym.

Podjęcie działań w tym zakresie jest realizacją Działania 5.6 określonego w Programie działań wykonawczych na lata 2009-2012 do Polityki energetycznej Polski do 2030 r. Działania nakierowane na liberalizację rynku gazu powinny także zintensyfikować rozwój energetyki gazowej, pożądanej z uwagi na napięty bilans podaży i popytu energii elektrycznej i wpłynąć w korzystny sposób na modyfikację tzw. energy mix w kierunku niskoemisyjnej gospodarki państwa.

***

26 lipca 2011 r. Zespół Doradczy ds. związanych z liberalizacją rynku gazu ziemnego w Polsce, mając na uwadze realizację działań wynikających z dokumentu: Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, w tym przede wszystkim działań dotyczących zmian mechanizmów regulacji wspierających konkurencję na rynku gazu i wprowadzenia rynkowych metod kształtowania cen gazu, zarekomendował przeprowadzenie przez Prezesa URE badania ankietowego w celu wdrożenia Programu uwalniania gazu.

Wszystkich Interesariuszy zapraszamy do wypełnienia ankiety. Termin udzielania odpowiedzi : 30 września 2011 r.

Data publikacji : 04.08.2011
Data modyfikacji : 29.08.2012

Opcje strony

do góry