Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej rynkowe zasady i wiele usprawnień. Prezes URE zatwierdził Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.

Instrukcja wchodzi w życie 1 października 2011 r.

27 września 2011 r., po rozpatrzeniu wniosku OGP Gaz- System S.A. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) w części dotyczącej krajowego systemu przesyłowego, Prezes URE wydał decyzję zatwierdzającą Instrukcję.

Zapisy Instrukcji - w stosunku do obowiązującej IRiESP- przewidują m.in. następujące zmiany:

  • odejście od zasady first come first served na rzecz bardziej rynkowych zasad przydzielania zdolności przesyłowych,
  • możliwość ubiegania się o niewykorzystywaną przez innego shippera przepustowość w sposób bardziej efektywny
  • regularne badanie market screening w zakresie potrzeb budowy nowych połączeń międzysystemowych
  • automatyzm w przydzielaniu przepustowości punktu wejścia na połączeniu z instalacją terminalu LNG podmiotom, które uzyskały przydział zdolności regazyfikacyjnych
  • określenie części przepustowości technicznej jako dostępnej na okresy krótsze niż na okres roku gazowego,
  • rozszerzone obowiązki Operatora w zakresie dostarczania shipperom informacji o statusie niezbilansowania
  • usprawnienie i uszczegółowienie procedur wymiany i udostępniania danych
  • szczegółową procedurę zmiany sprzedawcy

Rozwiązania wprowadzające kolejne mechanizmy pozwalające na rozwój płynnego rynku gazem poprzez punkt wirtualny zostaną przedłożone przez Gaz- System (po ich uprzednim skonsultowaniu z użytkownikami systemu) w formie kart aktualizacji.

Przepisy przejściowe przewidują wprowadzenie - od 1 lipca 2012 r - stosowania bilansowania w jednostkach energii oraz dostosowanie doby gazowej do standardowej w UE doby rozpoczynającej się o godzinie 6.00.

Zatwierdzenie Instrukcji w nowym kształcie jest wynikiem nowelizacji ustawy Prawo energetyczne z dnia 8 stycznia 2010 r., która wprowadziła obowiązek przedłożenia przez Operatora całej Instrukcji. Uprzednio Prezes URE w drodze decyzji zatwierdzał jedynie część II Instrukcji dotyczącą bilansowania i zarządzania ograniczeniami.

Operator zamieścił w treści Instrukcji wszystkie elementy zawarte w art. 9g ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne, w szczególności dotyczące: przyłączania do sieci, wymagań technicznych dla urządzeń, instalacji i sieci wraz z niezbędną infrastrukturą pomocniczą, kryteriów bezpieczeństwa funkcjonowania systemu gazowego, współpracy pomiędzy operatorami systemów gazowych, przekazywania informacji oraz parametrów jakościowych paliw gazowych i standardów jakościowych obsługi użytkowników systemu. Przedłożona przez Operatora Instrukcja zawiera ponadto, zgodnie z art. 9g ust. 6 ustawy – Prawo energetyczne, wyodrębnioną część dotyczącą bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi.

Prezes URE ogłosił Instrukcję w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Paliwa gazowe Nr 60/2011 z dn. 28 września 2011 r.

Data publikacji: 29.09.2011
Data modyfikacji: 29.08.2012

Opcje strony

do góry