Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

50 tysięcy zielonych certyfikatów

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał pięćdziesięciotysięczne świadectwo pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii (OZE).

Tyle właśnie świadectw, zwanych popularnie „zielonymi certyfikatami” wydało URE od 1 października 2005 r. czyli od początku istnienia systemu świadectw pochodzenia - jednego z elementów wsparcia OZE.

Mechanizm wsparcia przedsiębiorców wytwarzających energię elektryczną w OZE jest dwukierunkowy i polega na obowiązkowym zakupie wytworzonej energii elektrycznej przez sprzedawcę z urzędu (z wyłączeniem zakupu energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego) oraz wydawaniu przez Prezesa URE świadectw pochodzenia, które mogą być przedmiotem obrotu na TGE SA.

Przedsiębiorcy wytwarzający energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii mogą korzystać z systemu wsparcia w postaci świadectw pochodzenia, które potwierdzają wytworzenie energii elektrycznej w źródle odnawialnym. Świadectwa te wydawane są przez Prezesa URE i w postaci Praw Majątkowych z nich wynikających mogą być zbywane na Towarowej Giełdzie Energii, stanowiąc dodatkowe źródło przychodu dla podmiotów produkujących energię przyjazną środowisku.

***

Ze względu na zobowiązania wynikające m.in. z pakietu klimatycznego 3 x 20, Polska musi w coraz większym stopniu wykorzystywać odnawialne źródła energii (OZE), dzięki którym można zmniejszyć zależność od importowanych paliw kopalnych oraz zwiększyć wykorzystanie nowych technologii energetycznych. Warto przypomnieć, że dla Polski oznacza to w uproszczeniu obowiązek uzyskania 15% udziału OZE w zużyciu energii w 2020 r. Dążenie do zwiększenia udziału tych źródeł w bilansie produkcji energii elektrycznej w kraju, ze względu na wysokie koszty inwestycji wymaga stosowania odpowiednich systemów wsparcia, będących gwarancją ich systematycznego rozwoju.

Rodzaj źródła OZE Moc zainstalowana [MW]
2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Elektrownie na biogaz 31,972 36,760 45,699 54,615 70,888 82,884 97,280
Elektrownie na biomasę 189,790 238,790 255,390 231,990 252,490 356,190 309,680
Elektrownie wytwarzające e.e. z promieniowania słonecznego         0,001 0,033 0,104
Elektrownie wiatrowe 83,280 152,560 287,909 451,090 724,657 1 180,272 1 536,751
Elektrownie wodne 852,495 934,031 934,779 940,576 945,210 937,044 949,229
Współspalanie - - - - - - -
Łącznie 1 157,537 1 362,141 1 523,777 1 678,271 1 993,246 2 556,423 2 893,044

* dane wg stanu na 20 października 2011

Data publikacji : 24.10.2011
Data modyfikacji : 29.08.2012

Opcje strony

do góry