Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Energia z łupiny orzecha Masłosza

Załącznik nr 3 do Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 30/2011

Prezes URE zakwalifikował kolejne paliwo do biomasy przeznaczonej na cele energetyczne

W nawiązaniu do Informacji nr 30 z 2011 Prezes URE informuje o parametrach określających warunki kwalifikacji kolejnego paliwa - m.in. wytwarzanego z łupiny orzecha Masłosza i z wytłoczyn z orzecha Masłosza - do biomasy na cele energetyczne.

Szczegóły dotyczące niezbędnych parametrów paliwa zostały opublikowane w Załączniku nr 3 do Informacji Prezesa URE nr 30/2011 z 4 października 2011 r.

W Informacji nr 30/2011 z 4 października 2011 r. Prezes URE przypomniał kryteria, według których paliwa lub odpady mogą być uznane za biomasę oraz zapowiedział sukcesywne zamieszczane specyfikacji paliw zawierających parametry, których spełnienie będzie kwalifikowało dany rodzaj paliwa do biomasy.

W pierwszym z załączników do Informacji nr 30. Prezes URE zakwalifikował do biomasy na cele energetyczne paliwo w postaci pozostałości z procesu uzyskiwania oleju palmowego (z palmy olejowca gwinejskiego). Energia elektryczna wytworzona w oparciu o to paliwo może być uprawniona do korzystania z systemu wsparcia przy spełnieniu określonych parametrów.

Z kolei w Załączniku nr 2 Prezes URE określił parametry paliwa uzyskiwanego z ligninocelulozy pohydrolitycznej.

Informacje Prezesa URE skierowane do wytwórców energii z biomasy związane są z rozbieżnościami wynikającymi z badań przedstawianych Prezesowi URE podczas postępowań administracyjnych dotyczących kwalifikacji paliwa do biomasy na cele energetyczne.

Regulator zapowiedział, że wytwarzanie energii elektrycznej w oparciu o ww. paliwa poddawane będzie wyrywkowej weryfikacji w kolejnych okresach rozliczeniowych w sytuacji występowania przez przedsiębiorstwa energetyczne z wnioskami o wydanie świadectw pochodzenia.

Szef URE przypomina, że to wytwórca energii elektrycznej ponosi pełną odpowiedzialność związaną z prowadzeniem działalności koncesjonowanej, a zatem odpowiada za procedury kontroli i weryfikacji dostaw paliw. Odpowiedzialność za procedury weryfikacji należy do wytwórcy, do jego obowiązków należy też podjęcie starań w celu ustalenia, czy biomasa ta nie została „zanieczyszczona”.

Data publikacji : 29.02.2012
Data modyfikacji : 29.08.2012

Opcje strony

do góry