Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ciepło na Kongresie

W marcu odbyła się XII edycja Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL

W obradach Kongresu wzięli udział: Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki, Maciej Bando oraz dr Zdzisław Muras, dyrektor Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych w URE.

Od strony merytorycznej Kongres wspierany był przez ekspertów z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka oraz Ernst & Young. Tematami przewodnimi konferencji były: polityka energetyczna Rządu i Regulatora wobec potrzeb inwestycyjnych sektora, inwestycje energetycznych grup kapitałowych działających w Polsce, strategie rynkowe przedsiębiorstw, perspektywy rozwoju rynku ciepłowniczego oraz energii odnawialnej. Ponadto w ramach debaty „Loża ekspertów” zaproszeni prelegenci - eksperci w zakresie funkcjonowania sektora energetyczno-ciepłowniczego - debatowali nad aktualnymi problemami i przyszłością polskiej energetyki.

Dwudniowy Kongres podzielony został na sześć tematycznych paneli dyskusyjnych:

Atomowe ciepło

Pierwszy panel poświęcony był kluczowym aspektom polityki energetycznej, a URE reprezentował w nim Wiceprezes Urzędu Pan Maciej Bando. W dyskusji uczestniczyli także: Mieczysław Kasprzak - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki; Hanna Trojanowska - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, dr Dariusz Gulczyński - Członek Światowej Rady Energetyki oraz Elżbieta Kołodziej - Zastępca Dyrektora Delegatury UOKiK we Wrocławiu. Dyskusja objęła m.in. ocenę funkcjonowania polityki energetycznej po dwóch latach od jej wprowadzenia, a także perspektywy rozwoju sektora energetycznego z uwzględnieniem planowanej budowy elektrowni atomowej, a także zakładanym zwiększeniu udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii do 2030 roku.

Mix energetyczny - Mix publiczno prawny. Jak inwestować w sektor energii?

Drugi panel poświęcony został strategiom inwestycyjnym grup kapitałowych funkcjonujących w Polsce. W ramach tego panelu prelegenci zastanawiali się nad kwestiami miksu energetycznego, zwłaszcza pod kątem udziału w nim energii pochodzącej z węgla, oraz atomu. Wiązało się to z kolejnymi pytaniami o realność planowanych przez koncerny inwestycji w tym szans na uzyskanie finansowania. W drugiej części paneliści zajęli się szerszą perspektywą wspólnego rynku europejskiego (połączeń transgranicznych, priorytetami połączeń przesyłowych i barier w realizacji inwestycji), a także nowych zadań stojących przed OSD. Na koniec panelu uczestnicy zastanawiali się nad czynnikami wpływającymi na inwestycje w polskim sektorze energetycznym.

Regulacja czy konkurencja?

Dyskusja w ramach panelu dotyczyła przede wszystkim kwestii regulacyjnych i konkurencji w sektorach hurtowym i detalicznym. W szczególności uczestnicy debatowali nad aktualnymi zmianami regulacyjnymi, wymieniali się doświadczeniami z realizacji obowiązku handlu energią na platformach publicznych, omawiali dominujące modele kontraktowania energii, a także strategie działania przedsiębiorstw w kontekście polityki URE i UOKiK.

Ciepło, kogeneracja - inwestycje w OZE

Pierwszy panel drugiego dnia Kongresu poświęcony został wyzwaniom stojącym przed sektorem ciepłowniczym i kogeneracją, a drugi - w których udział wziął dr Zdzisław Muras, Dyrektor Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych URE - perspektywom energetyki odnawialnej w Polsce. Ożywiona dyskusja koncentrowała się przede wszystkim wokół konsekwencji, jakie przyniosą zakładane zmiany w ustawie o OZE, zwłaszcza pod kątem wpływu na konkurencyjność poszczególnych technologii wytwarzania energii odnawialnej. Równie ważnym tematem były wciąż utrzymujące się bariery regulacyjne w rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce oraz sposoby finansowania inwestycji OZE.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki - Marek Woszczyk, Minister Środowiska - Marcin Korolec, Ministerstwo Gospodarki oraz Parlamentarny Zespół do spraw Energetyki objęli Kongres Patronatami Honorowymi.

XII Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL, obył się w dniach 7 - 8 marca 2012 r. w Kazimierzu Dolnym. Spotkanie zorganizowało Europejskie Centrum Biznesu.

Data publikacji : 21.03.2012
Data modyfikacji : 28.08.2012

Opcje strony

do góry