Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/4549,Korekta-roczna-kosztow-osieroconych-oraz-kosztow-powstalych-w-jednostkach-opalan.html
2021-10-17, 19:55

Strona znajduje się w archiwum.

Korekta roczna kosztów osieroconych oraz kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2011 r.

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla wytwórców i innych podmiotów, które wchodzą w skład grup kapitałowych, o szczegółowym zakresie i sposobie przekazywania informacji i danych, niezbędnych do obliczenia korekty rocznej kosztów osieroconych oraz kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2011 r.

Prezes URE do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, informuje wytwórców i inne podmioty wchodzące w skład grup kapitałowych, o szczegółowym zakresie i sposobie przekazania informacji i danych, niezbędnych do obliczenia korekt kosztów osieroconych oraz korekt kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego, powstałych w elektrowniach i elektrociepłowniach po wcześniejszym rozwiązaniu kontraktów długoterminowych (KDT).

Data publikacji: 30.03.2012
Data modyfikacji: 28.08.2012

Opcje strony