Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

W lipcu sprzedawcę zmieniło blisko 12 tys. odbiorców

Jak wynika z monitoringu URE, stale rośnie liczba odbiorców indywidualnych i przemysłowych, którzy dokonali zmiany sprzedawcy.

W analizowanym miesiącu (dane na koniec lipca 2012 r.) liczba zmian sprzedawcy przeprowadzonych przez odbiorców z grupy taryfowej G gospodarstwa domowe wyniosła 5 288. Z kolei w grupie taryfowej A, B, C zmiany sprzedawcy dokonało 6 687 odbiorców przemysłowych, czyli ponad dwa razy więcej w stosunku do miesiąca poprzedzającego.

Jeśli umowa zostaje zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa energetycznego (zazwyczaj umowy sprzedaży energii elektrycznej zawierane są w domach odbiorców, a przedsiębiorstwo reprezentowane jest przez akwizytora) i jej zapisy po wnikliwej lekturze nie odpowiadają odbiorcy, może ulec rozwiązaniu w ciągu 10 dni. W tym celu informację o odstąpieniu od zawartej umowy należy wysłać pocztą - koniecznie za potwierdzeniem odbioru. Odstąpienia można dokonać także osobiście, w siedzibie przedsiębiorstwa.

W przypadku wątpliwości lub pytań, zachęcamy do rozmowy z przedstawicielami Punktu Informacyjnego dla Odbiorców Paliw i Energii w URE - nr telefonu: 48 22 244 26 36; lub z miejskim bądź powiatowym Rzecznikiem Konsumentów. Lista Instytucji Konsumenckich jest opublikowana m.in. na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dane liczbowe dotyczące zmian sprzedawcy w okresie styczeń lipiec 2012 r., w podziale na grupy taryfowe, prezentuje poniższa tabela:

Biorąc pod uwagę powyższe dane, liczba odbiorców TPA z grupy taryfowej A, B, C w okresie styczeń lipiec 2012 r. wynosi łącznie 51 208, a więc jest większa o 29 492 odbiorców w stosunku do końca 2011 r., co stanowi wzrost o 135,8% od końca ubiegłego roku.
W przypadku grupy taryfowej G - gospodarstw domowych, ogólna liczba odbiorców TPA od stycznia do końca lipca wynosi 45 022, co stanowi wzrost o 213,9% od końca grudnia 2011 r.

Dane te prezentują poniższe wykresy.

Zmiany ogółem w okresie I VII 2012 r.

Zmiany w grupie taryfowej A, B, C:

Zmiany w grupie taryfowej G:

W sumie od początku roku do końca lipca 2012 z możliwości zmiany sprzedawcy skorzystało ponad 60 tysięcy indywidualnych i przemysłowych odbiorców energii.

W lipcu br. największa liczba odbiorców TPA - 25 948 należała do ENERGA-Operator S.A., a następnie do PGE Dystrybucja S.A. (25 939) i Turon Dystrybucja S.A. (21 227).
Od stycznia do lipca 2012 r. najwięcej energii odbiorcom TPA dostarczył TAURON Dystrybucja S.A., przesyłając 9 681 248 MWh. Na kolejnych pozycjach uplasowały się: PGE Dystrybucja S.A. (4 808 055 MWh) oraz TAURON Dystrybucja GZE S.A. (3 463 198 MWh). Podsumowując, w analizowanym okresie 12 Operatorów Systemu Dystrybucyjnego dostarczyło odbiorcom TPA 25 018 846 MWh.

Powyższe dane przedstawia tabela:

Lp. Operator systemu dystrybucyjnego Liczba odbiorców TPA Energia dostarczona odbiorcom TPA [MWh]
    XII 2011 VII 2012 I-XII 2011 I-VII 2012
1. PGE Dystrybucja S.A. 9 755 25939 5 997 704 4 808 055
2. ENERGA-Operator SA 7 524 25948 3 642 863 2 658 699
3. TAURON Dystrybucja S.A. 11 571 21227 12 731 774 9 681 248
4. ENEA Operator Sp. z o.o. 3 714 13146 4 472 207 2 995 924
5. TAURON Dystrybucja GZE S.A.* 1 156 2524 5 446 966 3 463 198
6. RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 2 168 7171 1 441 200 1 200 914
7. PKP Energetyka S.A. 83 153 45 167 49 517
8. Polenergia Dystrybucja Sp.z o.o. 69 93 40 936 45 072
9. Orlen S.A. 0 1 0 4 703
10. Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV Sp. z o.o. 16 24 11 622 10 118
11. Synthos Dwory Sp. z o.o. 0 0 0 0
12. Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. 1 1 321 822 93 402
13. ZAK S.A. 0 3 0 7 996
  36 057 96 230 34 152 261 25 018 846

Informacje na temat zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres XII 2009 r. do VII 2012 r. zostały opracowane na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dotyczących informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi.

Ważne

Zawsze, a zwłaszcza w przypadku akwizycji bezpośredniej, odbiorcy powinni uważnie zapoznać się z zapisami umowy, przed jej podpisaniem. Warto dokładnie zbadać ofertę nowego sprzedawcy ze szczególnym uwzględnieniem zawartych w niej cen. Ceny tj. koszty zakupu i dostarczenia energii elektrycznej do domu można policzyć korzystając z aplikacji internetowej URE - Cenowego Energetycznego Kalkulatora Internetowego CENKI, dostępnej na stronie internetowej: www.maszwybor.ure.gov.pl.

Aplikacja internetowa CENKI umożliwia porównywanie ofert cenowych sprzedawców, które są skierowane do odbiorców energii w gospodarstwach domowych. CENKI wskazują różnicę w koszcie zakupu energii elektrycznej w ujęciu rocznym. Ponadto odbiorca ma możliwość zapoznania się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi dostępnych ofert sprzedawców, takimi jak np. gwarancja stałej ceny lub ostrzeżenie o dodatkowej opłacie handlowej.

Oprócz kosztów zakupu energii warto też sprawdzić opcje płatności, ustalić okres obowiązywania kontraktu i warunki wypowiedzenia (np. czy kontrakt jest przedłużany automatycznie) oraz sprawdzić, czy nie ma ukrytych opłat (np. kary za kolejną zmianę), które w przypadku pojawienia się w umowie byłyby praktykami niedozwolonymi.

Data publikacji : 12.09.2012
Data modyfikacji : 12.11.2012

Opcje strony

do góry