Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Liczba zmian sprzedawcy energii wśród gospodarstw domowych stale rośnie

Od maja 2012 r. utrzymuje się tendencja wzrostowa liczby zmian sprzedawcy energii w grupie taryfowej G - wynika z monitoringu URE.

W sierpniu br. zmiany sprzedawcy energii dokonało 6 025 gospodarstw domowych (grupa taryfowa G), podczas gdy w lipcu liczba ta wynosiła 5 288. Natomiast wśród odbiorców z grupy taryfowej A, B, C (odbiorcy przemysłowi) liczba zmian sprzedawcy odnotowana w sierpniu 2012 r. wynosiła 4 977 i była nieco niższa niż miesiąc wcześniej.

Dane dotyczące liczby zmian sprzedawcy w okresie od I do VIII 2012 r., w podziale na grupy odbiorców taryfowych, prezentuje poniższy wykres:

Dane uzyskane w trakcie monitoringu URE wskazują na wzrost liczby odbiorców TPA w okresie styczeń - sierpień 2012 r. zarówno wśród gospodarstw domowych, jak również w grupie taryfowej A, B, C. Według stanu na koniec sierpnia br. liczba odbiorców TPA w grupie taryfowej G wynosiła 51 047, a zatem zwiększyła się o 256% od końca grudnia 2011 r. Jeśli chodzi o odbiorców przemysłowych, na koniec sierpnia br. w grupie tej odnotowano 56 185 odbiorców TPA, czyli o 34 469, tj. 158,7% więcej niż na koniec ubiegłego roku.

Dane dotyczące zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach w okresie XII 2009 r. - VIII 2012 r. przedstawia następujący wykres:

Biorąc pod uwagę dotychczasowe dane pochodzące z monitoringu URE, do końca sierpnia br. z prawa wyboru sprzedawcy skorzystało w sumie 107 232 odbiorców: 51 047 gospodarstw domowych i 56 185 odbiorców przemysłowych.

Dane te prezentują następujące wykresy:

Jak wynika z monitoringu URE, w sierpniu 2012 r. największa liczba odbiorów TPA  - 29 148 należała do ENERGA-Operator SA. Z kolei najwięcej energii, od stycznia do lipca 2012 r., dostarczył odbiorcom TPA Turon Dystrybucja S.A. - 11 115 207 MWh. Biorąc pod uwagę 12 Operatorów Systemu Dystrybucyjnego, w okresie styczeń - lipiec 2012 dostarczyli oni odbiorcom TPA w sumie 28 768 917 MWh energii.

Szczegółowe dane prezentuje poniższa tabela:

Lp. Operator systemu dystrybucyjnego Liczba odbiorców TPA Energia dostarczona odbiorcom TPA [MWh]
    XII 2011 VIII 2012 I-XII 2011 I-VII 2012
1. PGE Dystrybucja S.A. 9 755 28135 5 997 704 5 545 324
2. ENERGA-Operator SA 7 524 29148 3 642 863 3 049 553
3. TAURON Dystrybucja S.A. 11 571 23600 12 731 774 11 115 207
4. ENEA Operator Sp. z o.o. 3 714 15595 4 472 207 3 485 737
5. TAURON Dystrybucja GZE S.A. 1 156 2868 5 446 966 3 943 527
6. RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 2 168 7601 1 441 200 1 397 250
7. PKP Energetyka S.A. 83 156 45 167 56 962
8. Polenergia Dystrybucja Sp.z o.o. 69 96 40 936 51 214
9. Orlen S.A. 0 1 0 6 918
10. Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV S.A.   28 11 622 11 719
11. Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. 1 1 321 822 93 402
12. ZAK S.A. 0 3 0 12 104
  36 057 107 232 34 152 261 28 768 917

* W grudniu 2011 r. firma Tauron Polska Energia SA, właściciel Tauron Dystrybucja SA, stał się właścicielem Vattenfall Distribution Poland SA. Aktualnie firma ta działa pod nazwą Tauron Dystrybucja GZE SA, ale od dnia 1 października 2012 r. nastąpiło włączenie jej w struktury Tauron Dystrybucja S.A.

Powyżej zaprezentowane dane pochodzą z monitoringu URE prowadzonego na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dotyczących informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi.

Jeśli umowa zostaje zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa energetycznego (zazwyczaj umowy sprzedaży energii elektrycznej zawierane są w domach odbiorców, a przedsiębiorstwo reprezentowane jest przez akwizytora) i jej zapisy po wnikliwej lekturze nie odpowiadają odbiorcy, może ulec rozwiązaniu w ciągu 10 dni. W tym celu informację o odstąpieniu od zawartej umowy należy wysłać pocztą - koniecznie za potwierdzeniem odbioru. Odstąpienia można dokonać także osobiście, w siedzibie przedsiębiorstwa.

W przypadku wątpliwości lub pytań, zachęcamy do rozmowy z przedstawicielami Punktu Informacyjnego dla Odbiorców Paliw i Energii w URE - nr telefonu: 48 22 244 26 36; lub z miejskim bądź powiatowym Rzecznikiem Konsumentów. Lista Instytucji Konsumenckich jest opublikowana m.in. na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Prezes URE stoi na stanowisku, że warunkiem i gwarancją istnienia wolnego rynku energii jest zasada dostępu stron trzecichdo sieci - zasada TPA(Third Party Access). W myśl tej zasady odbiorcy przysługuje prawo do zakupu energii elektrycznej od wybranego przez siebie sprzedawcy. Odbiorca może zatem rozwiązać dotychczasową umowę i wybrać najbardziej korzystną z ofert dostępnych na rynku. Zasada ta nakłada także na dystrybutora obowiązek zawarcia z odbiorcą umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych na takich samych warunkach jak z innymi, równymi mu, odbiorcami. Jakiekolwiek rozróżnienie kategorii odbiorców powinno być uzasadnione w obiektywny i przejrzysty sposób (np. przynależność do określonej grupy taryfowej).

W trosce o prawa odbiorców Prezes URE stoi na straży równoprawnego ich traktowania. Potwierdził to w swoim stanowisku w sprawie spornej pomiędzy Fabryką Łożysk Tocznych- Kraśnik SA a PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o. (obecnie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin), dotyczącej zawarcia umowy dystrybucyjnej w zakresie sposobu zamawiania i rozliczania mocy energii elektrycznej.

Wskutek zmiany przez Fabrykę Łożysk Tocznych - Kraśnik SA (Zainteresowanego) sprzedawcy energii elektrycznej oraz wypowiedzenia obowiązującej umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej, PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z. o. o. przekazała Zainteresowanemu projekt nowej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Projekt ten określał inne niż dotychczas zasady zamawiania i rozliczania mocy, w efekcie czego odbiorca ponosiłby około 3-krotnie większe opłaty z tytułu świadczenia usługi dystrybucji. Zainteresowany wystąpił do Prezesa URE z wnioskiem o rozwiązanie sprawy spornej w trybie art. 8 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne. Prezes URE, rozstrzygając spór, uznał działania PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z. o. o. za nieuprawnione. W uzasadnieniu swojej decyzji wskazał m.in., że na regulowanym rynku energii elektrycznej, w szczególności w zmonopolizowanej sferze dystrybucji energii elektrycznej, nie można zaakceptować praktyki, w której usługa o tym samym zakresie i przedmiocie jest odmiennie rozliczana w różnych stosunkach obligacyjnych i różnie wobec poszczególnych odbiorców. Stanowisko Prezesa URE podtrzymał Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w wyroku z dnia 17 kwietnia 2012 r. stwierdził, iż praktyka polegająca na zmianie zasady zamawiania mocy i rozliczeń w momencie zmiany sprzedawcy prowadziłaby do tego, że możliwość swobodnego wyboru sprzedawcy energii, w tym także jego zmiany byłaby iluzoryczna.

Data publikacji : 09.10.2012
Data modyfikacji : 12.11.2012

Opcje strony

do góry