Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Białe certyfikaty w dyskusji Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki

25 października podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki Przedstawiciele URE przedstawili system białych certyfikatów w Polsce, który ma funkcjonować od 1 stycznia 2013 r.

Inicjatorami spotkania w Parlamencie i następującej po nim debaty, organizowanych we współpracy z The Regulatory Assistance Project (RAP) byli: Marek Woszczyk, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Andrzej Czerwiński, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki; oraz Zarząd Instytutu Ekonomii Środowiska.

W wystąpieniu otwierającym posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, Prezes URE podkreślił kluczowy walor spotkania, którym była możliwość poznania trzech ważnych doświadczeń związanych z wdrażaniem systemu „białych certyfikatów” w krajach europejskich.

Białe certyfikaty to nowy obiekt obrotu na rynku energii. Wdrożenie systemu wymaga zainwestowania, jednak skraca okres zwrotu z inwestycji proefektywnościowych. Trzeba pamiętać, że istnieje wiele sposobów na osiągnięcie efektywności energetycznej, czego dowodzą zróżnicowane rozwiązania wykorzystywane w Europie. Nie wszystkie są pochodnymi działań regulatora. W przypadku systemu wsparcia efektywności energetycznej ogromne znaczenie mają inicjatywy podejmowane w trosce o oszczędność zużycia energii przez wszystkie podmioty działające na rynku - zauważył Prezes URE.

Centralnym punktem spotkania pod nazwą „Białe Certyfikaty - jak wprowadzono system. Doświadczenia brytyjskie, włoskie i portugalskie”, była dyskusja na temat parametrów systemu w kontekście racjonalizacji zużycia energii. O doświadczeniach związanych z wprowadzeniem systemu białych certyfikatów w krajach europejskich opowiadali czołowi specjaliści, przedstawiciele administracji, odpowiedzialni za wdrożenie systemów w Wielkiej Brytanii - Eoin Lees, Straszy Doradca RAP, Prezes Energy Saling Trust w latach 2003 - 2009 (Wielka Brytania) i we Włoszech - Marcella Pavan, Prezes Energy Efficiency and Demand Response, AEEG (Włochy).

Podczas spotkania Wiceprezes URE, Maciej Bando wraz z Dyrektor Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych URE, Katarzyną Szwed-Lipińską zaprezentowali schemat funkcjonowania systemu w kontekście wsparcia efektywności energetycznej w Polsce. Omawiając charakter i funkcje białych certyfikatów podkreślili, iż świadectwa efektywności energetycznej nie są jedynie potwierdzeniem zadeklarowanej oszczędności energii, ale stanowią również nośnik wartości ekonomicznej - praw majątkowych, tj. zbywalny towar giełdowy. Wiele uwagi poświęcono szczegółowemu przedstawieniu warunków, możliwości i procedury pozyskania w/w świadectw przez przedsiębiorstwa, wymieniając następujące etapy: zrealizowanie lub zadeklarowanie zrealizowania przedsięwzięcia efektywnościowego, przystąpienie do przetargu organizowanego przez Prezesa URE, wygrana w przetargu, wystąpienie do Prezesa URE z wnioskiem o wydanie białego certyfikatu. Ponadto, omówiono kategorie oraz rodzaje przedsięwzięć, kwalifikujących się do systemu białych certyfikatów wskazując na działania służące zwiększeniu oszczędności energii przez: odbiorców końcowych, urządzenia potrzeb własnych oraz zmniejszenie strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji. Jednocześnie w prezentacji URE zaprezentowany został system weryfikacji przedsięwzięć oraz instrumenty sankcyjne, m.in. kary pieniężne czy zakaz uczestnictwa w przetargu. Dodatkowo, przedstawiono obowiązki ciążące na uczestnikach rynku energii ze szczegółowym określeniem podmiotów zobowiązanych: przedsiębiorstw energetycznych, odbiorców końcowych i domów maklerskich. Na zakończenie wiele uwagi poświęcono prezentacji formuły pozyskania białych certyfikatów na przykładzie przedsiębiorstw energetycznych sprzedających energię elektryczną, ciepło lub gaz ziemny odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kontynuacją spotkania w Parlamencie była dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych gości i przedstawicieli przedsiębiorstw, zobowiązanych do pozyskania białych certyfikatów, prowadzona przez Marka Zaborowskiego z Instytutu Ekonomii Środowiska. Uczestnicy debaty mieli okazję poznać schemat wdrażania i funkcjonowania systemu w Portugalii, który w szczegółowy sposób przedstawił Pedro Verdelho, Dyrektor Wydziału w Portuguese Obligations, ERSE.

Podczas spotkań przedstawiciele polskiego sektora energetycznego, włoskich oraz brytyjskich firm i instytucji wdrażających system białych certyfikatów debatowali na temat możliwości wykorzystania doświadczeń innych krajów europejskich przy wdrażaniu systemu w Polsce.

Data publikacji : 30.10.2012

Opcje strony

do góry