Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejny pomiar zmian sprzedawcy energii elektrycznej

We wrześniu br. odnotowano spadek liczby zmian sprzedawców energii elektrycznej zarówno wśród gospodarstw domowych jak i w grupie taryfowej A, B, C - odbiorcy przemysłowi.

Podczas gdy w sierpniu 2012 r. sprzedawcę energii zmieniło 6025 odbiorców z grupy taryfowej G - gospodarstwa domowe, liczba zmian przeprowadzona we wrześniu wynosiła 5825. Wśród odbiorców z grupy taryfowej A, B, C - odbiorcy przemysłowi, w sierpniu br. przeprowadzono 4977, a miesiąc później - 2623 zmian.

Dane liczbowe zmian sprzedawcy w okresie styczeń - wrzesień 2012 r., w podziale na grupy taryfowe, prezentuje poniższa tabela:

Jak wynika z monitoringu URE, według stanu na koniec września 2012 r. liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych wynosiła 56 872, a więc wzrosła o 296,6% w stosunku do końca grudnia 2011 r. W przypadku grupy taryfowej A, B, C, od końca 2011 r. liczba odbiorców TPA wzrosła o 170,8%, wynosząc we wrześniu 2012 r. 58 808. Informacje dotyczące zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres grudzień 2009 r. - wrzesień 2012 r. prezentuje następujący wykres:

Mając na uwadze dotychczasowe dane pochodzące z monitoringu URE, łączna liczba odbiorców, którzy skorzystali z prawa wyboru sprzedawcy wyniosła, na koniec września 2012 r., w sumie 115 680.

Dane sumaryczne w podziale na poszczególne grupy taryfowe:

We wrześniu br. największą liczbę odbiorców TPA odnotowała spółka ENERGA-Operator SA - 30 645. Na kolejnych pozycjach znalazły się: PGE Dystrybucja SA - 30 157 oraz TAURON Dystrybucja SA - 25 752. Natomiast najwięcej energii, od stycznia do września 2012 r., dostarczyła odbiorcom TPA spółka TAURON Dystrybucja SA - 12 493 177 MWh. W tym okresie 14 operatorów systemu dystrybucyjnego dostarczyło odbiorcom TPA łącznie 32 489 412 MWh energii elektrycznej.

Lp. Operator systemu dystrybucyjnego Liczba odbiorców TPA Energia dostarczona odbiorcom TPA [MWh]
    XII 2011 IX 2012 I-XII 2011 I-IX 2012
1. PGE Dystrybucja S.A. 9 755 30157 5 997 704 6 259 726
2. ENERGA-Operator SA 7 524 30645 3 642 863 3 463 428
3. TAURON Dystrybucja S.A. 11 571 25752 12 731 774 12 493 177
4. ENEA Operator Sp. z o.o. 3 714 17331 4 472 207 3 965 167
5. TAURON Dystrybucja GZE S.A. 1 156 3188 5 446 966 4 411 843
6. RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 2 168 8303 1 441 200 1 591 669
7. PKP Energetyka S.A. 83 160 45 167 64 066
8. Polenergia Dystrybucja Sp.z o.o. 69 108 40 936 57 673
9. Orlen S.A. 0 1 0 8 845
10. Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV S.A. 16 27 11 622 13 302
11. Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A. 0 1 0 398
12. Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. 1 3 321 822 140 231
13. ZAK S.A. 0 3 0 17 851
14. ZEC w Końskich 0 1 0 2 036
Razem: 36 057 115 680 34 152 261 32 489 412

* W grudniu 2011 r. firma Tauron Polska Energia SA, właściciel Tauron Dystrybucja SA, stał się właścicielem Vattenfall Distribution Poland SA. Aktualnie firma ta działa pod nazwą Tauron Dystrybucja GZE SA, ale od dnia 1 października 2012 r. nastąpiło włączenie jej w struktury Tauron Dystrybucja SA.

Niniejszy materiał został opracowany na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dotyczących informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi.

Prezes URE stoi na stanowisku, że warunkiem i gwarancją istnienia wolnego rynku energii jest zasada dostępu stron trzecich do sieci - zasada TPA (Third Party Access). W myśl tej zasady odbiorcy przysługuje prawo do zakupu energii elektrycznej od wybranego przez siebie sprzedawcy. Odbiorca może zatem rozwiązać dotychczasową umowę i wybrać najbardziej korzystną z ofert dostępnych na rynku.

Przypominamy: Jeśli umowa zostaje zawarta poza lokalem przedsiębiorcy(zazwyczaj umowy sprzedaży energii elektrycznej zawierane są w domach odbiorców, a przedsiębiorstwo reprezentowane jest przez akwizytora) i jej zapisy po wnikliwej lekturze nie odpowiadają odbiorcy, może ulec rozwiązaniu w ciągu 10 dni. W tym celu informację o odstąpieniu od zawartej umowy należy wysłać pocztą - koniecznie za potwierdzeniem odbioru. Odstąpienia można dokonać także osobiście, w siedzibie przedsiębiorstwa.

W przypadku wątpliwości lub pytań, zachęcamy do rozmowy z przedstawicielami Punktu Informacyjnego dla Odbiorców Paliw i Energii w URE - nr telefonu: 48 22 244 26 36; lub z miejskim bądź powiatowym Rzecznikiem Konsumentów. Lista Instytucji Konsumenckich jest opublikowana m.in. na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Data publikacji : 13.11.2012

Opcje strony

do góry