Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stanowisko Prezesa URE w sprawie zobowiązań z tytułu umów „pakietowych”

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 31/2012

5 grudnia 2012 r. Prezes URE zajął stanowisko w sprawie wstrzymania dostaw energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, zalegających z opłatami za realizację zobowiązań z tytułu zawartych umów „pakietowych”.

W świetle umowy pakietowej, odbiorca zobowiązany jest do terminowego regulowania należności za energię elektryczną i usługi dystrybucyjne oraz inne - pozaenergetyczne - świadczenia, takie jak np. ubezpieczenia majątkowe lub medyczne.

Nie kwestionując zasadności i konieczności realizacji przez odbiorcę wszystkich zobowiązań, które są przedmiotem w/w umowy Prezes URE przypomina, iż zgodnie z ustawą - Prawo energetyczne, wstrzymanie dostaw energii elektrycznej może nastąpić tylko wówczas, gdy odbiorca energii elektrycznej zwleka z zapłatą za wskazane media energetyczne.

Jednocześnie zawiadamia, iż właściwym do rozstrzygania spraw związanych z unikaniem przez odbiorcę realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia innych usług, będących przedmiotem zawartej umowy z przedsiębiorstwem obrotu, jest sąd powszechny.

Data publikacji : 06.12.2012

Opcje strony

do góry