Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Inauguracja Giełdy Gazu na TGE

20 grudnia 2012 r. na parkiecie Towarowej Giełdy Energii będą mogły zostać zawarte pierwsze transakcje zakupu paliwa gazowego. Uruchomienie Giełdy Gazu to kolejny ważny krok w procesie liberalizacji polskiego rynku gazu - podkreśla Prezes URE, Marek Woszczyk.

Regulator, wykorzystując dostępne mu narzędzia, podjął działania zmierzające do zniesienia obowiązku zatwierdzania taryf dla odbiorców korzystających z paliw gazowych. Jednym z nich, przygotowanym wspólnie przez operatora systemów przesyłowych OGP GAZ-SYSTEM SA oraz Towarową Giełdę Energii (TGE), jest umożliwienie podmiotom handlu gazem poprzez giełdę.

Warunkiem sprzyjającym liberalizacji polskiego rynku gazu jest wprowadzenie nowych zasad działania tego rynku opisanych w instrukcji operatora systemu przesyłowego oraz instrukcjach operatorów dystrybucyjnych. Nowe instrukcje, zatwierdzone decyzjami Prezesa URE, wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i umożliwiają handel gazem w tzw. punkcie wirtualnym, w tym m.in. na Towarowej Giełdzie Energii. Handel gazem poprzez giełdę pozwoli wyznaczyć referencyjną cenę gazu na krajowym rynku hurtowym ustaloną w warunkach konkurencji. Cena ta będzie stanowiła punkt odniesienia dla pozostałych transakcji zwieranych na rynku gazu, w tym na rynku pozagiełdowym (Over-the-counter, OTC).

Uruchomienie rynku gazu na parkiecie TGE umożliwia podjęcie dalszych, równie znaczących kroków zmierzających do stworzenia przejrzystego i w pełni zliberalizowanego, płynnego rynku gazu w Polsce. W tym celu Prezes URE aktywnie współpracuje nad wypracowaniem odpowiednich przepisów prawnych. W ramach prac nad projektem ustawy - Prawo gazowe regulator postuluje jak najszybsze wprowadzenie obowiązku publicznej sprzedaży gazu ziemnego na giełdzie (tzw. obligo giełdowe) na stopniowo ustalonym poziomie 70% rocznego krajowego zapotrzebowania na gaz oraz uwolnienie cen gazu z mocy prawa.

W związku z działaniami Komisji Europejskiej oraz ogólnoeuropejskim celem odnośnie stworzenia wspólnego, wewnętrznego rynku energii do roku 2014, Prezes URE w pełni wspiera proces implementacji III pakietu energetycznego do polskiego prawodawstwa, a także dokłada wszelkich starań na rzecz zwiększenia integracji systemów gazowych i rynków gazu w regionie.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat możliwości handlu paliwem gazowym na Towarowej Giełdzie Energii dostępne są na stronie internetowej giełdy pod adresem: www.tge.pl.

Data publikacji : 20.12.2012

Opcje strony

do góry