Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ceny prądu w pierwszym półroczu 2013 roku bez zmian

Prezes URE przedłużył okres obowiązywania aktualnych taryf na sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom w gospodarstwach domowych oraz zatwierdził taryfy na dystrybucję energii w 2013 roku.

Przedłużając okres obowiązywania aktualnych cen prądu Prezes URE wziął pod uwagę aktualną sytuację rynkową i kierował się dążeniem do zapewnienia stabilizacji na rynku energii elektrycznej. W chwili obecnej obserwowane są wahania hurtowych cen energii elektrycznej, a jednocześnie w 2013 r. wchodzi w życie nowy obowiązek uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia opłaty zastępczej. W nadchodzącym roku zwiększeniu ulegnie także obowiązek uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii z dotychczasowych 10,9% do 12 %. Trwa również proces legislacyjny związany z projektem zmiany ustawy Prawo energetyczne. Zmiany spowodowane wejściem w życie nowych rozwiązań mogą mieć wpływ na sytuację na rynku energii elektrycznej, albowiem dotyczą obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji lub uiszczenia opłaty zastępczej. Wszystkie te zmienne regulator uwzględnił przy rozpatrywaniu wniosków przedsiębiorstw o przedłużenie okresów obowiązywania dotychczasowych taryf.

Prezes URE zatwierdził także taryfy na dystrybucję energii w 2013 roku. Spadki taryf dystrybucyjnych spowodowane są spadkiem wysokości opłaty przejściowej, która związana jest z kosztami likwidacji kontraktów długoterminowych zawartych z wytwórcami energii elektrycznej na sprzedaż mocy i energii elektrycznej. Natomiast zróżnicowanie wysokości zmian taryf dystrybucyjnych pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorstwami wynika głównie z udziału opłaty przejściowej w całości kosztów tych przedsiębiorstw.

Poniższa tabela przedstawia skutki zmiany taryf dla różnych grup odbiorców w poszczególnych przedsiębiorstwach.

Średnie zmiany taryf na 2013 r. (wielkości średnie)

Operator Systemu Dystrybucyjnego Zmiana taryfy za dystrybucję e.e. dla wszystkich grup odbiorców (ogółem) Zmiana taryfy za dystrybucję e.e. dla odbiorców w gospodarstwach domowych Łączna (dystrybucja i obrót) zmiana  na rachunku za e.e. dla odbiorców w gospodarstwach domowych
% % %
ENEA Operator Sp. z o.o. 1,1 1,0 0,4
ENERGA Operator S.A. 3,0 3,4 1,6
Tauron Dystrybucja - 0,8 - 0,6 - 0,3
RWE Stoen Operator Sp. z o.o. - 1,7 - 1,0 -
PGE Dystrybucja S.A. 1,7 1,4 0,7

Wszystkie decyzje taryfowe zostały opublikowane w Biuletynach Branżowych dla Energii Elektrycznej i są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Taryfy na sprzedaż energii będą obowiązywać do 30 czerwca 2013 roku, natomiast taryfy dystrybucyjne - do końca 2013 roku.

Data publikacji : 21.12.2012

Opcje strony

do góry