Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

70 000 świadectw pochodzenia wydanych w ramach mechanizmu wsparcia OZE

Siedemdziesięciotysięczne świadectwo pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w źródłach odnawialnych zostało wydane w marcu 2013 r.

Tylko w lutym 2013 r. Prezes URE wydał 1680 świadectw dla energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii i w wysokosprawnej kogeneracji. To ponad połowa (53%) łącznej liczby świadectw wydanych w I kwartale 2012 r.

W 2012 r. Prezes URE wydał 14 798 świadectw pochodzenia OZE, na łączny wolumen 16 735 893,698 MWh (za produkcję w 2010 r., 2011 r. i 2012 r.) oraz 796 świadectw CHP, na łączny wolumen 25 836 599,517 MWh (za produkcję w 2010 r., 2011 r. i 2012 r.). Dokładną liczbę świadectw pochodzenia i świadectw pochodzenia z kogeneracji wydanych przez Prezesa URE w podziale na rodzaje prezentuje poniższa tabela:

Liczba wydanych świadectw w 2012 r.
Kwartał OZE CHP
I 2989 189
II 4706 211
III 3715 233
IV 3388 163

Świadectwo pochodzenia energii elektrycznej jest wydawane przez Prezesa URE na wniosek przedsiębiorstwa wytwarzającego energię elektryczną w OZE, złożony za pośrednictwem operatora systemu elektroenergetycznego, na obszarze którego znajduje się odnawialne źródło energii wskazane we wniosku. Zgodnie z zapisami ustawy - Prawo energetyczne, Prezes URE ma 14 dni na wydanie świadectwa pochodzenia energii elektrycznej. Zadania regulatora w tym zakresie realizuje obecnie Departament Systemów Wsparcia URE (wcześniej: Departament Przedsiębiorstw Energetycznych URE), do obowiązków którego należy również wykonywanie zadań związanych m.in. z administrowaniem systemem świadectw efektywności energetycznej.

Wydawanie świadectw pochodzenia to kluczowe zadanie regulatora w systemie wsparcia OZE.

Zgodnie z ustawą - Prawo energetyczne (art.9e ust.6) prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia energii elektrycznej są zbywalne i stanowią towar giełdowy, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych.

***

Zapisy wspierające wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach odnawialnych zostały zawarte w pierwszej wersji ustawy - Prawo energetyczne z 1997r. Kolejne nowelizacje Prawa ustawy sukcesywnie poszerzały katalog zadań Prezesa URE w zakresie systemu wsparcia OZE.

Biorąc pod uwagę złożone wnioski o wydanie świadectw pochodzenia i świadectw pochodzenia z kogeneracji, Prezes URE w 53 przypadkach wydał postanowienia o odmowie ich wydania (30 OZE oraz 23 CHP). Najczęstszymi przyczynami odmowy było niedotrzymywanie przez wnioskodawców terminów przedłożenia operatorowi systemu elektroenergetycznego wniosków o wydanie świadectw (45 dni od dnia zakończenia okresu wytworzenia danej ilości energii elektrycznej objętej wnioskiem OZE i odpowiednio 14 dni w przypadku wniosku CHP), nie udokumentowanie daty rozpoczęcia rozruchu technologicznego, a także niespełnienie wymogów (obowiązującego do 30 grudnia 2012 r.) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii.

Rozwój wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i kogeneracyjnych wynika z potrzeby ochrony środowiska, wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego i poprawy efektywność produkcji.
Działania podejmowane w tym zakresie mają na celu nie tylko wzrost bezpieczeństwa dostaw energii, ale także wspieranie rozwoju technologicznego i innowacji, tworzenie możliwości zatrudnienia i rozwoju regionalnego, szczególnie na obszarach wiejskich i słabozurbanizowanych.

Dążenie do zwiększenia udziału OZE w bilansie produkcji energii elektrycznej w kraju, ze względu na wysokie koszty inwestycji, wymaga stosowania odpowiednich systemów wsparcia, będących gwarancją ich systematycznego rozwoju. Niezbędnym elementem mechanizmu wsparcia dla przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energię elektryczną zarówno w odnawialnych źródłach energii jak i w wysokosprawnej kogeneracji świadectwa, wydawane przez Prezesa URE.

Data publikacji : 18.03.2013
Data modyfikacji : 18.03.2013

Opcje strony

do góry