Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Numer 1/2013 kwartalnika URE już na stronie www

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Biuletynu URE, w którym zamieszczone zostały materiały poruszające w większości sprawy prawne, a mianowicie: kluczowe dylematy pojawiające się w trakcie postępowania sądowego wszczętego wskutek wniesienia odwołania/zażalenia od decyzji Prezesa URE, wybrane problemy, jakie pojawiają się podczas przyłączenia podmiotów do sieci, w tym wpływ decyzji administracyjnej o lokalizacji inwestycji celu publicznego na decyzję rozstrzygającą spór z art. 8 ust. 1 Prawa energetycznego, zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego, ustawa o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię, a oprócz prawa – dodatkowe, bardziej szczegółowe informacje o projekcie Elektryczne Pojazdy w Miejskiej Europie EVUE, realizowanego w ramach programu unijnego URBACT II, zawierające wnioski i konkluzje Raportu Końcowego z realizacji projektu, oraz ważne dla sektora Informacje Prezesa URE.

Data publikacji : 29.03.2013

Opcje strony

do góry