Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5212,Prezes-URE-kontynuuje-wydawanie-zoltych-i-czerwonych-certyfikatow.html
20.07.2024, 17:50

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE kontynuuje wydawanie żółtych i czerwonych certyfikatów

Działając w oparciu o art. 9l ust. 3 ustawy Prawo energetyczne Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w dalszym ciągu będzie wydawał tzw. „żółte” i „czerwone” świadectwa kogeneracyjne. W obowiązującym stanie prawnym ewentualne prawa majątkowe wynikające z tych rodzajów świadectw po ich zapisaniu na koncie ewidencyjnym w rejestrze świadectw pochodzenia, który jest prowadzony przez Towarową Giełdę Energii nie będą podlegały umarzaniu.

Zgodnie z dyspozycją w dalszym ciągu obowiązującego art. 9l ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zobowiązany jest do merytorycznego załatwienia wniosku przedsiębiorstwa energetycznego wytwarzającego energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji odpowiednio w drodze przyznania tzw. „żółtych” lub „czerwonych” świadectw pochodzenia względnie odmowy ich wydania.

Dalszy los wsparcia dla „żółtej” i „czerwonej’ kogeneracji zależy od rozwiązań legislacyjnych, które zostaną przyjęte przez ustawodawcę, a których treść ostatecznie rozstrzygnie o ewentualnej możliwości wykonania przy pomocy tego rodzaju świadectw obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 8 ustawy - Prawo energetyczne, o ile obowiązek ten zostanie przywrócony w odniesieniu do energii elektrycznej wytworzonej w jednostkach kogeneracji wskazanych w art. 9l ust. 1 pkt 1 i 2.

***

Funkcjonujący do dnia 31 marca br. model systemu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji został wprowadzony jako obowiązujący do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności.

Jednocześnie, w art. 13 ww. ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności, ustawodawca przesądził, iż przepisy art. 9a ust. 8-8d, art. 9l ust. 11-15, art. 9m, art. 23 ust. 2 pkt 3 lit. e i pkt 21 oraz art. 56 ust. 1 pkt 1a i ust. 2a pkt 3 ustawy - Prawo energetyczne w brzmieniu nadanym ww. ustawą - w zakresie obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji albo uiszczenia opłaty zastępczej będą znajdowały zastosowanie do dnia 31 marca 2013 r.

Powyższe informacje nie odnoszą się do energii elektrycznej wytwarzanej w jednostkach kogeneracji opalanych metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, dla których przewidziano tzw. „fioletowe certyfikaty”. Ustawodawca jednoznacznie przesądził bowiem o utrzymaniu wsparcia dla tego rodzaju jednostek wytwórczych do 31 marca 2019 r.  (por. art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw).

Data publikacji : 10.04.2013

Opcje strony