Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie procedur zarządzania ograniczeniami kontraktowymi (CMP) na rzecz rozwoju konkurencji na rynku gazu

Już od 1 października 2013 r. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. będzie zobowiązany do stosowania części mechanizmów zarządzania ograniczeniami kontraktowymi, które zostały określone w decyzji Komisji Europejskiej (2012/490/UE) zmieniającej załącznik I do rozporządzenia nr 715/2009 Parlamentu i Rady w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego (tzw. kodeksu CMP - congestion management procedures).Wynikiem wprowadzonych zmian jest m.in. uregulowanie kwestii przydziału niewykorzystanych zdolności przesyłowych. Zgodnie z decyzją KE wszelka dodatkowa zdolność przesyłowa ma być udostępniana przez operatora w ramach stosowanych przez niego procedur alokacji.

Zasadniczym założeniem w/w decyzji, wydanej w dniu 24 sierpnia 2012 r., była potrzeba wpływania na uczestników rynku, których zachowania powodują powstawanie ograniczeń kontraktowych, przyczyniając się tym samym do blokowania rozwoju konkurencji na rynku gazu. Wprowadzenie wytycznych regulujących minimalne wymagania w kwestii stosowania procedur zarządzania ograniczeniami kontraktowymi przez operatorów ma zatem na celu zapewnienie niedyskryminacyjnych i przejrzystych warunków dostępu do sieci dla wszystkich uczestników rynku, a także zwiększenie efektywności wykorzytania dostępnych przepustowości.

Jeszcze w tym roku, od 1 października, wdrożone powinny być mechanizmy zarządzania ograniczeniami kontraktowymi, takie jak: mechanizm nadsubskrypcji i wykupu, rezygnacja z zakontraktowanej zdolności i mechanizm oparty na długoterminowej zasadzie „wykorzystaj lub strać”.

Doświadczenia krajów Unii Europejskiej, które wcześniej wdrożyły przyjęte rozwiązania, wyraźnie pokazują, że stosowanie mechanizmów zarządzania ograniczeniami kontraktowymi ma istotny wpływ na zwiększenie dostępnych zdolności transgranicznych dla potrzeb krótkoterminowego rynku gazu. Mechanizmy te stanowią bodziec stymulujący uczestników rynku, w tym operatorów, do wykorzystywania możliwie największych zdolności przesyłowych poszczególnych systemów gazowych.

Mechanizm nadsubskrypcji i wykupu pozwala na zwiększenie zdolności przesyłowej operatora poprzez oferowanie uczestnikom rynku zdolności przesyłowych przekraczających zdolności techniczne danego punktu transgranicznego, przy jednoczesnym stosowaniu przez niego rynkowej procedury wykupu. Procedura ta, uruchamiana w sytuacji, gdy w danej dobie gazowej nominacje przekraczają zdolności techniczne danego połączenia, umożliwia użytkownikom sieci oferowanie operatorowi zarezerwowanej zdolności dla danego połączenia, która następnie jest wykorzystywana dla zaspokojenia potrzeb innych uczestników rynku. Mechanizm zbudowany jest więc w taki sposób, aby przychody z dodatkowej zdolności oraz koszty wynikające z procedury wykupu były współdzielone między operatorami systemów przesyłowych i użytkownikami sieci. Drugi mechanizm, określony jako rezygnacja z zakontraktowanej zdolności, daje możliwość użytkownikowi systemu do zrezygnowania z zakontraktowanej wcześniej zdolności przesyłowej punktu na połączeniu transgranicznym, a zdolność ta jest ponownie przydzielana przez operatora pozostałym użytkownikom. Ostatni z wdrażanych w tym roku mechanizmów oparty na długoterminowej zasadzie „wykorzystaj lub strać” polega na odebraniu użytkownikowi systemu praw do zarezerwowanych zdolności przesyłowych, gdy nie są one przez dłuższy okres wykorzystywane.

W następnej kolejności, od 1 lipca 2016 r., obowiązywał będzie także mechanizm udostępniania zdolności ciągłej z jednodniowym wyprzedzeniem na zasadzie „wykorzystaj lub strać”, umożliwiający OSP zaoferowanie zdolności ciągłej z jednodniowym wyprzedzeniem w przypadku, gdy inny użytkownik systemu składa nominacje na ilości mniejsze, niż zarezerwował w kontrakcie przesyłowym. Mechanizm ten wiąże się z ograniczeniem możliwości dokonywania przez użytkowników systemu renominacji. Mechanizm ten może zostać wdrożony również wcześniej i funkcjonować zamiast mechanizmu nadsubskrypcji i wykupu. Decyzja w tej sprawie może zostać podjęta przez operatora i zatwierdzona przez Prezesa URE.

W związku z powyższym, w celu terminowego wdrożenia przepisów ustanowionych na mocy decyzji Komisji Europejskiej, Prezes URE zwrócił się do OGP Gaz-System S.A. z prośbą o rozpoczęcie prac nad zmianami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, dotyczącej również polskiego odcinka Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał - Europa (IRiESP SGT). Jednocześnie regulator zobowiązał operatora do przekazania mu harmonogramu prac planowanych do podjęcia przez OSP, który umożliwi terminowe wdrożenie tych przepisów. W odpowiedzi Gaz-System S.A. poinformował Prezesa URE o podjęciu niezbędnych prac w zakresie implementowania kodeksu CMP do Instrukcji, wskazując maj 2013 r. jako przybliżoną datę konsultacji z uczestnikami rynku gazu opracowanych przez siebie rozwiązań.

Data publikacji : 19.04.2013

Opcje strony

do góry