Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE na Polskim Kongresie Gospodarczym

Rola sektora energetyczno-paliwowego jako kluczowego obszaru do budowy podstaw konkurencyjności gospodarki i tworzenia warunków przyszłego wzrostu to temat przewodni Polskiego Kongresu Gospodarczego, który odbył się pod hasłem „Energia polskiej gospodarki”, w dniach 23 - 24 kwietnia br. w Warszawie. Jednym z gości zaproszonych do dyskusji poświęconej możliwościom tworzenia wartości polskiej gospodarki w warunkach globalnej konkurencji był Prezes URE, Marek Woszczyk.

W pierwszym dniu Kongresu regulator wziął udział w panelu dyskusyjnym pod nazwą „Polski rynek energetyczny - połączenia międzysystemowe - bezpieczeństwo”, w którym uczestniczyli także: Edward Słoma, Zastępca Dyrektora w Departamencie Energetyki Ministerstwa Gospodarki; Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.; Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A.; Piotr Zawistowski - Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelem, TAURON Polska Energia SA. Moderatorem dyskusji był Leszek Juchniewicz.

Zasadniczym celem spotkania była próba wypracowania odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. oceny równowagi interesów odbiorców energii i przedsiębiorstw energetycznych, ryzyka regulacyjnego czy warunków umożliwiających prowadzenie inwestycji długoterminowych. Zgodnie z założeniem dyskusja miała także służyć określeniu ram regulacyjnych dla funkcjonowania branży energetycznej w Polsce. Uczestnicy panelu  wiele uwagi poświęcili charakterystyce polskiego rynku energii w kontekście współzależności, podobieństw i różnic względem rynku europejskiego ze szczególnym uwzględnieniem harmonizacji zasad dostępu do rynku, niezależności regulatora i operatorów oraz rozwiązań rynkowych, w tym zasad i trybu obrotu energią.

Podczas dyskusji przedstawiciele władzy państwowej wskazali na konieczność stworzenia ujednoliconego rynku energii w Europie, który stanowiłby swego rodzaju regulator procesów gospodarczych. Niemniej jednak Prezes URE zwrócił uwagę, że w zakresie możliwości i warunków budowania rynku konkurencyjnego, sytuacja w Polsce nie różni się znacząco od  innych krajów Unii Europejskiej. Zdaniem regulatora, obecnie jednym z najważniejszych do zrealizowania zadań jest wzmocnienie pozycji odbiorcy energii. Z powodu braku odpowiedniego substytutu dla dobra, jakim jest energia elektryczna, konkurencyjny rynek energii nie ukształtuje się samorzutnie. Stąd też celem działań podejmowanych w URE jest m.in. wypracowanie realnej alternatywy dla odbiorców energii w zakresie wyboru sprzedawcy.  Jest to możliwe w drodze działań, które skłonić mają operatorów infrastruktury do stworzenia warunków dla rozwoju konkurencyjnego rynku - podkreślił regulator.

O specyfice rynku energii i modelach regulacji Prezes URE rozmawiał także podczas panelu zorganizowanego pod hasłem „Infrastruktura dla telekomunikacji i energetyki”. W dyskusji moderowanej przez profesora Józefa Modelskiego, wzięli również udział:  Magdalena Gaj, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej; Stefan Kamiński, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji; Piotr Muszyński, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, Telekomunikacja Polska S.A.; Marcin Laskowski, Dyrektor Departamentu Inwestycji, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.; Wojciech Lubczyński, dyrektor Projektu „Smart Grid”, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Wśród wiodących tematów dyskusji znalazły się takie kwestie jak: współpraca w zakresie wspólnych inwestycji i współdzielenia istniejącej infrastruktury oraz wzajemne świadczenie usług w obszarze zarządzania infrastrukturą sieciową pomiędzy sektorem telekomunikacyjnym i energetycznym.

Regulatorzy obecni na spotkaniu jednogłośnie podkreślili znaczenie współpracy pomiędzy sektorami dla znacznej redukcji kosztów inwestycyjnych związanych z rozbudową sieci. Wśród możliwych obszarów synergii wymieniali nie tylko prowadzenie wspólnych inwestycji i wzajemne udostępnianie przez przedsiębiorców już istniejącej infrastruktury, ale także korzystanie z jednego punktu informacyjnego, tj. źródła informacji o istniejącej infrastrukturze. Zdaniem szefów Urzędów, takie prowadzenie działań pozwoliłoby uniknąć dublowania wydatków.  

Prezes URE, zwracając uwagę na konieczność współpracy pomiędzy regulatorami, wskazał także na różnice obecne w modelu regulowania rynkiem energii w porównaniu z rynkiem telekomunikacji, m.in. ze względu na specyfikę każdego z tych rynków charakteryzujących się dobrowolnym - w przypadku telekomunikacji i obligatoryjnym - w energetyce dostępem do sieci. Zdaniem szefa URE, realizowanie wspólnych projektów, które pozwoliłyby zredukować nakłady inwestycyjne jest możliwe m.in. poprzez wdrożenie i dostosowanie do krajowych standardów unijnych rozporządzeń, które zobowiązują do wypracowania rozwiązań międzysektorowych. Ponadto, z perspektywy regulatora istotnym działaniem jest stworzenie i implementacja takich mechanizmów, które zachęcałyby przedsiębiorstwa energetyczne do prowadzenia działalności w sposób racjonalny  i sukcesywnego poprawiania swojej efektywności, co jest możliwe m.in. poprzez współdzielenie kompetencji i kosztów w obszarach możliwej współpracy z firmami z branży telekomunikacyjnej.

Uczestnicy panelu przyznali, że dla rozwoju sieci niezwykle ważne jest powstanie odpowiednich zapisów stymulujących sektor telekomunikacji i energetyki do podjęcia współpracy i współdzielenia infrastruktury.

***

Polski Kongres Gospodarczy 2013 został zorganizowany przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej jako forum wymiany myśli, idei i doświadczeń ludzi bezpośrednio zaangażowanych w tworzenie polskiej rzeczywistości ekonomicznej.

Na podstawie wniosków z obrad Kongres uchwali odpowiednie rekomendacje, które posłużą   do opracowania raportów analitycznych, zawierających propozycje rozwiązań i zalecenia zarówno dla firm, jak i dla organów publicznych.

Data publikacji : 26.04.2013

Opcje strony

do góry