Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5246,Prezes-URE-na-strazy-praw-konsumentow.html
29.05.2024, 19:40

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE na straży praw konsumentów

Prezes URE wprowadził nowy warunek koncesyjny dla przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem i energią.

Koncesjonariusz jest obowiązany do przestrzegania chronionych prawem interesów odbiorców, w tym poprzez udzielanie odbiorcom końcowym pełnych, rzetelnych i wyczerpujących informacji dotyczących ich uprawnień i obowiązków. Koncesjonariusz nie może stosować praktyk powodujących wprowadzenie odbiorców w błąd co do ich uprawnień lub obowiązków. W szczególności postanowienia umów zawieranych z odbiorcami powinny być czytelne i zrozumiałe, a postanowienia inne niż związane z dostarczaniem paliw lub energii (art. 5 ustawy - Prawo energetyczne), powinny być odrębnie i wyraźnie oznaczone. Umowa powinna wyraźnie określać koszty wynikające z postanowień innych niż dotyczących realizacji usług związanych z dostarczaniem paliw lub energii.

Uzupełnianie koncesji poprzez dodanie do nich w/w warunku stanowi realizację przez Prezesa URE jego ustawowych zadań, tj. równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii m.in. poprzez przeciwdziałanie praktykom przedsiębiorstw energetycznych ograniczających konkurencję.

Powyższy warunek zamieszczany jest we wszystkich nowoudzielanych koncesjach dotyczących obrotu paliwami gazowymi i energią. W przypadku koncesji już obowiązujących nowy warunek jest wprowadzany - na podstawie art. 155 Kpa - przy okazji zmian koncesji.

***

Według stanu na koniec grudnia 2012 r. ważne koncesje w liczbie 1 862 posiadało 1 629 przedsiębiorców wykonujących koncesjonowaną działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz obrotu energią elektryczną.

Tabela 1. Liczba ważnych koncesji udzielonych przez Prezesa URE według stanu na koniec 2012 r.

Energia elektryczna Koncesje ważne na koniec 2012 r. [szt.]
Wytwarzanie 1 332*
Przesyłanie lub dystrybucja 176
Obrót 354***
Razem 1 862

* W tym 1 226 OZE.
** W tym 4 koncesje wydane dla podmiotów mających siedzibę zagranicą.
*** W tym 33 koncesje wydane dla podmiotów mających siedzibę zagranicą.

Na koniec grudnia 2012 r. przedsiębiorcy posiadali 187 ważnych koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania (koncesje na wytwarzanie paliw gazowych były udzielane przez Prezesa URE do 2 maja 2005 r.), przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych, obrotu paliwami gazowymi, obrotu gazem ziemnym z zagranicą, skraplania gazu ziemnego i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w instalacjach skroplonego gazu ziemnego oraz magazynowania paliw gazowych.

Tabela 2. Liczba koncesji ważnych na koniec 2012 r.

Paliwa gazowe Koncesje ważne na koniec 2012 r. [szt.]
Wytwarzanie 1
Magazynowanie 1
Przesyłanie lub dystrybucja 59
Obrót 95**
Obrót gazem ziemnym z zagranicą 26****
Skraplanie gazu ziemnego i regazyfikacja skroplonego gazu ziemnego   5
Razem 187

* W tym 4 koncesje wydane dla podmiotów mających siedzibę zagranicą.
** W tym 6 koncesji wydanych dla podmiotów mających siedzibę zagranicą.
*** W tym 1 koncesja wydana dla podmiotu mającego siedzibę zagranicą.
**** W tym 3 koncesje wydane dla podmiotów mających siedzibę zagranicą.

Data publikacji : 02.05.2013

Opcje strony