Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ponad 400 komisji kwalifikacyjnych dla bezpieczeństwa osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych

404 - tyle komisji kwalifikacyjnych ds. stwierdzania wymagań kwalifikacyjnych osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych funkcjonowało w Polsce według stanu na koniec 2012 roku.

Wykaz liczbowy komisji w podziale na województwa, według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. prezentuje poniższa tabela:

Województwo Liczba czynnych komisji
Mazowieckie 52
Zachodniopomorskie 20
Lubuskie 13
Pomorskie 21
Warmińsko-mazurskie 7
Lubelskie 20
Podlaskie 11
Łódzkie 30
Świętokrzyskie 21
Dolnośląskie 23
Opolskie 14
Śląskie 64
Małopolskie 38
Podkarpackie 23
Kujawsko-pomorskie 24
Wielkopolskie 23
RAZEM 404

Zgodnie z zapisem art. 54 ustawy - Prawo energetyczne, specjaliści zajmujący się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w przepisach prawa energetycznego powinni posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez stosowne komisje kwalifikacyjne, które powoływane są na okres 5 lat. m.in. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Mając na uwadze, jak istotne jest właściwe przygotowanie specjalistów dla ich życia i zdrowia, Prezes URE realizuje działania na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa tych osób, poprzez zagwarantowanie właściwego poziomu merytorycznego kadr komisji kwalifikacyjnych, a tym samym egzaminów przeprowadzanych przez te komisje.

W ramach swoich ustawowych obowiązków regulator nie tylko powołuje nowe komisje kwalifikacyjne, w tym komisje na nową kadencję, ale także dokonuje zmian aktów powołania już działających komisji, m.in. poprzez rozszerzenie ich uprawnień. Ponadto, do zadań Prezesa URE w zakresie funkcjonowania komisji kwalifikacyjnych należy: odwoływanie i powoływanie poszczególnych członków do składów komisji, analizowanie arkuszy sprawozdawczych z działalności komisji, podejmowanie działań związanych z korektą nieprawidłowości występujących w pracach komisji.

W wyniku prac przeprowadzonych przez Prezesa URE w roku ubiegłym powołanych zostało w sumie 65 komisji kwalifikacyjnych na nową kadencję, a także 4 nowe komisje. Dodatkowo, w tym czasie regulator rozpatrzył 60 wniosków o zmianę aktów powołania i zrealizował cztery wnioski o odwołanie komisji kwalifikacyjnych.

W związku z nowelizacją aktów powołania dotyczących zmian w składach osobowych komisji, w 2012 r. w URE przygotowano również 13 indywidualnych aktów odwołania oraz 26 indywidualnych aktów powołania poszczególnych członków.

W ramach monitorowania przez Prezesa URE świadectw kwalifikacyjnych pod kątem ich zgodności z obowiązującym prawem, w 2012 r. analizie poddano również 200 arkuszy sprawozdawczych z działalności komisji kwalifikacyjnych.

Aktualizowane na bieżąco zestawienie czynnych komisji kwalifikacyjnych, zawierające m.in. skład osobowy, zakres uprawnień oraz obszar działania komisji jest dostępne na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki, pod adresem: www.ure.gov.pl/portal/pl/532/.

Data publikacji : 10.05.2013

Opcje strony

do góry