Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kwalifikacja drewna i materiału drzewnego w kontekście regulacji dotyczących wsparcia OZE

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 13/2013

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii Prezes URE, w dniu 20 maja 2013 r., poinformował o sposobie kwalifikowania drewna i materiału drzewnego.

Prezes URE podkreślił, że zgodnie z przepisami w/w rozporządzenia, do energii ze źródeł odnawialnych nie zalicza się energii elektrycznej lub ciepła wytworzonego z drewna pełnowartościowego przez jednostkę wytwórczą, należącą do przedsiębiorstwa energetycznego, w której spalane są biomasa lub biomasa i paliwo pomocnicze.

Ponadto, regulator poinformował, że w ramach indywidualnych postępowań administracyjnych o wydanie świadectw pochodzenia ocenie będą podlegały dokumenty, które mogą świadczyć o wykorzystaniu przez podmiot wnioskujący o wydanie tego świadectwa określonego sortymentu drewna i materiału drzewnego.

Dodatkowo, Prezes URE zalecił przedsiębiorcom stworzenie systemu należytej staranności kontroli dostaw biomasy, odpowiadającego systemowi przewidzianemu w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna,  w szczególności w odniesieniu do importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego drewna lub materiału drzewnego.

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 13/2013.

Data publikacji : 21.05.2013
Data modyfikacji : 21.05.2013

Opcje strony

do góry