Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE Liderem Świata Energii 2013

Nagrodę w kategorii Człowiek Roku przyznawaną za wybitne osiągnięcia dla rozwoju rynków energii elektrycznej, gazu ziemnego, ciepłownictwa i sektora paliw ciekłych otrzymał Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Marek Woszczyk. Statuetkę Lidera Świata Energii 2013 regulator odebrał 22 maja podczas XVII Konferencji Energetycznej EUROPOWER.

Od kilkunastu już lat konferencja EUROPOWER, wpisując się w kalendarz kluczowych spotkań dla rozwoju rynku energetycznego, tworzy unikalną platformę wymiany wiedzy i doświadczeń na temat najistotniejszych zmian zachodzących w sektorze energetyczno - paliwowym. Głównym zadaniem stawianym przed uczestnikami debat organizowanych w ramach przedsięwzięcia jest analizowanie nowych trendów i poszukiwanie rozwiązań, umożliwiających realizowanie przyjętych strategii.

Wśród wiodących tematów podejmowanych podczas pierwszego dnia konferencji znalazły się m.in. zagadnienia dotyczące konkurencji na rynku gazu ziemnego oraz paliw ciekłych, inwestycji energetycznych czy szans i zagrożeń związanych z rozwojem odnawialnych źródeł energii.

Dyskusje panelowe z udziałem przedstawicieli grup energetycznych, administracji centralnej oraz firm świadczących usługi dla podmiotów z branży energetycznej poprzedziło m.in. wystąpienie gościa honorowego, Jerzego Pietrewicza, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki. Podczas swojego przemówienia Wiceminister zwrócił szczególną uwagę na konieczność jasnego określenia celów związanych z rozwojem gospodarczym, efektywnością energetyczną i ochroną klimatu. Ponadto, poruszył kwestie kluczowe dla stabilnego rozwoju rynku energii, dotyczące zwłaszcza bezpieczeństwa energetycznego, dywersyfikacji produkcji i energetyki prosumenckiej, będącej istotnym stymulatorem przedsiębiorczości.

Przedmiotem pierwszej, zorganizowanej tego dnia, dyskusji panelowej, w której uczestniczył Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, były warunki uwolnienia cen gazu ziemnego dla odbiorców przemysłowych i gospodarstw domowych. W debacie zatytułowanej Konkurencja na rynku gazu ziemnego - korzyści, zagrożenia, alternatywne zasoby, oprócz regulatora, udział wzięli: Marek Woszczyk, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Małgorzata Krasnodębska - Tomkiel, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii; Artur Tomaszewski, Prezes Zarządu, Bank DnB NORD Polska; Mariusz Caliński, Prezes Zarządu, DUON; Paweł Kamiński, Prezes Zarządu, Egesa Grupa Energetyczna S.A.; Grażyna Piotrowska - Oliwa, Wiceprezydent Pracodawców RP. Moderatorem spotkania był dr Mariusz Swora z wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Przewodniczący Rady Programowej i Eksperckiej XVII edycji EUROPOWER.

Wiele miejsca w dyskusji zajęły kwestie dotyczące procesu liberalizacji rynku gazu w Polsce. W tym kontekście rozmawiano m.in. o przepisach zawartych w projekcie tzw. małego trójpaka energetycznego, w tym zwłaszcza o nałożeniu obowiązku obrotu paliwami gazowymi za pośrednictwem giełd towarowych. Zdaniem Prezesa URE stopniowe podejście do kwestii obliga giełdowego, proponowane w nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne, uwzględnia skoncentrowaną strukturę rynku gazu w Polsce, umożliwiając płynne przejście w kierunku zawierania transakcji na rynku hurtowym.  

Ponadto, regulator podkreślił znaczenie przyjętego w kwietniu br. rozporządzenia Komisji Europejskiej ustanawiającego kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji w systemach przesyłowych gazu (CAM). Implementacja jednolitych standardów alokacji zdolności w systemach przesyłowych całej UE to wielki krok w kierunku tworzenia wspólnego, konkurencyjnego i transparentnego rynku gazu. Dzięki temu Operatorzy zyskają możliwość świadczenia wysokiej jakości usług przesyłowych, które odpowiadać będą aktualnym potrzebom integrującego się rynku - zauważył Prezes URE. Jednocześnie zwrócił uwagę na konieczność prowadzenia działań informacyjnych przez sprzedawców gazu na rzecz zwiększania świadomości konsumentów, która jest warunkiem powodzenia procesu uwalania cen spod nadzoru regulatora. 

W tym samym dniu konferencji dyskutowano także o perspektywach rozwoju polskiej energetyki w kontekście wskazania istotnych do zrealizowania w tym sektorze projektów inwestycyjnych. W debacie pod tytułem Rynek energii elektrycznej - ceny i inwestycje, moderowanej przez profesora Waldemara Skomudka z Politechniki Opolskiej, uczestniczyli: Maciej Bando, Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki; Andrzej Warzecha, Wiceprezes Zarządu ds. Analiz i Rozwoju, Polski Koks S.A.; Grzegorz Kenelski, Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych, ENEA; Henryk Kaliś, Przewodniczący, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu; Krzysztof Noga, Prezes Zarządu, DUON Marketing and Traiding; Marek Kulesa, Dyrektor Biura, Towarzystwo Obrotu Energią.

Jedno z istotnych pytań postawione przed uczestnikami panelu dotyczyło określenia działań inwestycyjnych, jakie należy podjąć ze względu na dalszy rozwój rynku energii elektrycznej w Polsce. W tym miejscu Wiceprezes URE zauważył, że prowadzenie rozważań czy dyskusji na temat konieczności realizowania inwestycji nie może odbywać się w oderwaniu od wskazania nadrzędnego celu, któremu mają one służyć. Zdaniem Wiceprezesa URE, punktem odniesienia do podejmowania tego typu działań jest bezpieczeństwo energetyczne.

Podczas panelu poświęconego rynkowi energii elektrycznej rozmawiano także o perspektywach krajowej energetyki i przemysłu w obliczu tworzenia wspólnego rynku energii w UE. Poruszono także temat możliwych do zastosowania rozwiązaniach służących obniżeniu emisji CO2 i znaczenia umowy kompleksowej dla uczestników rynku energii w Polsce.

Przedmiotem szczególnej uwagi uczestników drugiego dnia konferencji były z kolei zagadnienia dotyczące rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych. Na pytania dotyczące kosztów i korzyści związanych z wdrożeniem technologii smart rozmawiano m.in. podczas dyskusji panelowej z udziałem Prezesa URE, w której uczestniczyli także: prof. Waldemar Skomudek, Politechnika Opolska; dr inż. Wojciech Myślecki, Prezes Zarządu Global Investemnt Corp., Doradca ds. programów strategicznych, Bank Zachodni WBK; Kamil Pluskwa - Dąbrowski, Prezes Rady Krajowej Federacji Konsumentów; Wojciech Kuśnierek, Dyrektor ds. Sektora Energetycznego, Teradata Polska. Dyskusję moderował dr Mariusz Swora z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Ważnym zadaniem postawionym przed uczestnikami spotkania była próba odpowiedzi na pytanie dotyczące miejsca inteligentnych sieci i inteligentnych liczników w polityce energetycznej Polski oraz barier wdrożenia i rozwoju rozwiązań typu smart. W wyniku dyskusji paneliści jednogłośnie uznali, że kluczem do powodzenia realizacji projektu inteligentnych sieci w Polsce jest przede wszystkim świadomość konsumentów, którzy w oparciu o kompletną wiedzę o celach tego przedsięwzięcia, przyjmą proaktywną postawę umożliwiającą implementację rozwiązań na rzecz budowy systemu ISE.

Zakres merytoryczny XVII Konferencji energetycznej EUROPOWER opracowany został przez Radę Programową, pod przewodnictwem dr Mariusza Swory. Jednym z członków Rady był Prezes URE, Marek Woszczyk.

Data publikacji : 23.05.2013
Data modyfikacji : 23.05.2013

Opcje strony

do góry