Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE ogłasza jednostkową opłatę zastępczą Ozm na 2014 rok

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 15/2013

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki poinformował o obowiązującej w 2014 roku jednostkowej opłacie zastępczej dla jednostki kogeneracji opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy.

Jednostkowa opłata zastępcza oznaczona symbolem Ozm, o której mowa w art. 9a ust. 8a  ustawy - Prawo energetyczne, obowiązująca w 2014 r. wynosi: 63,26 [zł/MW], tj. 31,42 % średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym.

Wysokość tej opłaty ustalona została m.in. na podstawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, określonej w/w ustawą, z roku poprzedzającego rok ustalenia jednostkowej opłaty zastępczej.

Informacja (nr 15/2013) w sprawie jednostkowej opłaty zastępczej dla jednostki kogeneracji opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasyobowiązującej w 2014 roku.

Data publikacji : 31.05.2013

Opcje strony

do góry