Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Opracowanie i stosowanie procedur zmiany sprzedawcy obowiązkiem przedsiębiorstw energetycznych

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 16/2013

Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych są zobowiązane do opracowania procedur zmiany sprzedawcy niezależnie od kwestii wyznaczania na operatora systemu dystrybucyjnego i posiadania zatwierdzonej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej - poinformował, w dniu 5 czerwca br., Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo energetyczne odbiorcy paliw gazowych posiadają prawo zakupu paliwa od wybranego przez siebie sprzedawcy. Jednocześnie w/w ustawa nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych obowiązek zapewnienia wszystkim odbiorcom, na zasadzie równoprawnego traktowania, świadczenia usług dystrybucji paliw na podstawie umowy zawartej ze sprzedawcami.

Obowiązek zawarcia umowy dystrybucji dotyczy przedsiębiorstwa energetycznego posiadającego koncesję na OPG, które może lecz nie musi posiadać statusu operatora systemu dystrybucyjnego.

W przypadku odmowy zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych, przedsiębiorstwo energetyczne powinno niezwłocznie pisemnie powiadomić Prezesa URE oraz zainteresowany podmiot, podając uzasadnienie tej odmowy, zgodnie z art. 4g ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne.

Data publikacji : 06.06.2013

Opcje strony

do góry