Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejni odbiorcy energii dołączyli do grupy korzystających z prawa wyboru sprzedawcy

Jak wynika z monitoringu Prezesa URE, od końca grudnia ubiegłego roku do końca I kwartału 2013 r. liczba odbiorców TPA zwiększyła się o blisko 25% wśród gospodarstw domowych oraz o ponad 18% w grupie odbiorców przemysłowych.

Według stanu na koniec marca br. liczba odbiorców TPA w grupie taryfowej G (gospodarstwa domowe) wyniosła 95 191. Od końca grudnia 2012 r. do końca monitorowanego miesiąca wzrosła zatem o 24,5%.

W tym samym okresie o 11 886 (18,2%) zwiększyła się także liczba korzystających z prawa wyboru sprzedawcy w grupach taryfowych A, B, C (odbiorcy przemysłowi), wynosząc na koniec marca 2013 r. 77 213.

Według stanu na koniec marca 2013 r. w grupach taryfowych A, B, C oraz G przeprowadzono w sumie 172 404 zmian sprzedawcy energii elektrycznej.

Dane liczbowe dotyczące zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach, od grudnia 2007 r. do końca marca br. prezentują poniższe tabele:

Rozkład liczby odbiorców TPA w grupie taryfowej G, w odniesieniu do poszczególnych obszarów dystrybucji - operatorów, według stanu na koniec marca 2013 r., przedstawiał się następująco:

  Operator systemu dystrybucyjnego Liczba odbiorców korzystających z prawa wyboru sprzedawcy w marcu 2013 r. (grupa taryfowa G)
1. PGE Dystrybucja S.A. 23246
2. ENERGA-Operator SA 22650
3. Tauron Dystrybucja S.A. 26123
4. ENEA Operator Sp. z o.o. 14033
5. RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 9130
6. PKP Energetyka S.A. 6
7. Polenergia Dystrybucja Sp.z o.o. 3
8. Orlen S.A. 0
9. Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV S.A. 0
10. Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A. 0
11. Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. 0
12. ZAK S.A. 0
13. ZEC w Końskie  0
14 Energetyka WISŁOSAN Sp. z o. o. 0
15. Energomedia Sp. z o. o. 0
16. ENERGIT Sp. z o. o. 0
17. Power 21 Sp. z o. o. 0
Razem:   95 191

Monitoring zmian sprzedawcy wskazuje, że liczba zmian sprzedawcy w marcu br. zwiększyła się w stosunku do miesiąca poprzedzającego tylko wśród odbiorców przemysłowych. Podczas gdy w lutym ilość tych zmian w grupach taryfowych A, B, C wynosiła 2 797, w marcu odnotowano ich już 3 170.
Inną tendencję zaobserwowano natomiast wśród gospodarstw domowych. W tej grupie w lutym br. przeprowadzono 7 695 zmian, w marcu zaś - 3 847.

Informacje dotyczące liczby zmian sprzedawcy w miesiącach styczeń - marzec 2013 r. przedstawia wykres:

W marcu 2013 r. największą liczbę odbiorców TPA odnotowała spółka TAURON Dystrybucja SA - 51 439. Na kolejnych pozycjach uplasowały się PGE Dystrybucja SA - 40 057 i ENERGA - Operator SA - 39 782.
Najwięcej energii odbiorcom TPA w okresie od stycznia do końca I kwartału br. dostarczyły spółki: TAURON Dystrybucja SA - 5 907 492 MWh, PGE Dystrybucja SA - 2 099 173 MWh i ENEA Operator Sp. z o. o. - 1 504 054 MWh. W tych miesiącach siedemnastu operatorów systemu dystrybucyjnego dostarczyło odbiorcom TPA w sumie 11 550 497 MWh energii.

Lp. Operator systemu dystrybucyjnego Liczba odbiorców TPA* Energia dostarczona odbiorcom TPA [MWh]
    XII 2012 III 2013 I-XII 2012 I-III 2013
1. PGE Dystrybucja S.A. 35792 40057 8 464 902 2 099 173
2. ENERGA-Operator SA 37027 39782 4 590 218 1 263 184
3. TAURON Dystrybucja S.A. 35 896 51439 22 463 340 5 907 492
4. ENEA Operator Sp. z o.o. 22497 28560 5 448 374 1 504 054
5. RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 10247 12242 2 150 855 617 148
6. PKP Energetyka S.A. 175 224 85 061 28 077
7. Polenergia Dystrybucja Sp.z o.o. 120 104 76 123 10 374
8. Orlen S.A. 1 1 14 282 4 825
9. Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV S.A. 34 55 18 224 8 696
10. Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A. 1 2 1 490 4 860
11. Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. 3 4 207 898 75 407
12. ZAK S.A. 3 3 30 961 12 908
13. ZEC w Końskich 1 2 7 760 8 956
14. Energetyka WISŁOSAN Sp. z o. o. 0 12 0 5 149
15. Energomedia Sp. z o. o. 0 2 0 124
16. ENERGIT Sp. z o. o. 0 1 0 42
17. Power 21 Sp. z o. o. 0 2 0 28
Razem: 141 797 172 492 43 559 489 11 550 497

* liczba odbiorców TPA, uwzględnia inne grupy taryfowe np. R

Przypominamy: Jeśli umowa zostaje zawarta poza lokalem przedsiębiorcy (zazwyczaj umowy sprzedaży energii elektrycznej zawierane są w domach odbiorców, a przedsiębiorstwo reprezentowane jest przez akwizytora) i jej zapisy po wnikliwej lekturze nie odpowiadają odbiorcy - może ulec rozwiązaniu w ciągu 10 dni. W tym celu informację o odstąpieniu od zawartej umowy należy wysłać pocztą, koniecznie za potwierdzeniem odbioru. Odstąpienia można dokonać także osobiście, w siedzibie przedsiębiorstwa.

W przypadku wątpliwości lub pytań, zachęcamy do rozmowy z przedstawicielami Punktu Informacyjnego dla Odbiorców Paliw i Energii w URE - nr telefonu: 48 22 244 26 36; lub z miejskim bądź powiatowym Rzecznikiem Konsumentów. Lista adresowa Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumentów jest dostępna m.in. na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

***

Przedstawione dane mają charakter szacunkowy i mogą podlegać weryfikacji przez OSD.

Data publikacji : 17.06.2013

Opcje strony

do góry