Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE wzywa przedsiębiorstwa energetyczne do przedłożenia dokumentów pozwalających na dokonanie klasyfikacji biomasy pochodzenia leśnego

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, mając na uwadze postanowienia rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii, wzywa przedsiębiorstwa energetyczne do przedłożenia dokumentów pozwalających na dokonanie klasyfikacji biomasy pochodzenia leśnego wykorzystywanej do wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii.

Przedłożone do Prezesa URE dokumenty powinny pozwalać na jednoznaczną identyfikację przedsiębiorstwa energetycznego (jednostki wytwórczej), do którego paliwo zostało dostarczane do celów energetycznych.

Wzory oświadczeń oraz zestawień faktur VAT dostępne są na stronie internetowej URE, w zakładce Biomasa na cele energetyczne.

Dodatkowych informacji i wyjaśnień udzielają pracownicy URE, dostępni pod numerami telefonu: 22 66 16 307 lub 22 66 16 310.

Data publikacji : 18.06.2013
Data modyfikacji : 19.06.2013

Opcje strony

do góry