Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Realizacja planów rozwoju przez OSE - raport

Prezes URE, realizując zapisy ustawy - Prawo energetyczne, sporządził i przekazał do Ministra Gospodarki raport przedstawiający i oceniający warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz realizację przez operatorów systemu elektroenergetycznego planów rozwoju uwzględniających zaspokojenie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Jak wynika z art. 23 ust. 2 a tej ustawy dokument w zakresie funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz informacji o projektach inwestycyjnych znajdujących się w obszarze zainteresowania Unii Europejskiej regulator przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, co 2 lata, w terminie do 30 czerwca danego roku.

Niniejszy raport, oprócz kwestii dotyczących gromadzenia i przekazywania do Komisji Europejskiej informacji o w/w projektach inwestycyjnych, prezentuje zagadnienia dotyczące monitorowania działania systemu elektroenergetycznego. Przedmiotem szczegółowej charakterystyki są m.in.: mechanizmy bilansowania systemu elektroenergetycznego i zarządzania ograniczeniami w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, warunki przyłączania podmiotów do sieci czy bezpieczeństwo dostarczania energii elektrycznej. Osobna część dokumentu poświęcona jest ocenie warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, z uwzględnieniem regulacyjnych uwarunkowań uruchamiania nowych jednostek wytwórczych, w tym ze źródeł odnawialnych i kogeneracji. W części trzeciej natomiast przedstawione zostały propozycje zmian, określonych na podstawie analiz prowadzonych przez URE w latach 2010-2012 w ramach zadań polegających na monitorowaniu hurtowego rynku energii oraz planów inwestycyjnych wytwórców.

Raport Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 czerwca 2013 r. jest dostępny w wersji elektronicznej w dziale Publikacje na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki.

Prezentowany dokument to drugi już raport z działalności gospodarczej oraz z realizacji planów rozwoju przez ose, sporządzony przez Prezesa URE. Pierwszy, zgodnie z treścią art. 18 ustawy z 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, został opublikowany w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy - w marcu 2011 r.
 

Data publikacji : 10.07.2013
Data modyfikacji : 17.07.2013

Opcje strony

do góry