Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Liberalizacja rynku energii elektrycznej - pakiet wiadomości na stronie www URE

Zakończenie procesu liberalizacji rynku energii elektrycznej to jeden z priorytetów polityki regulacyjnej państwa. Dotychczasowe wyniki prowadzonych w tym zakresie prac oraz aktualne i przyszłe kierunki działań prezentuje specjalnie utworzona w tym celu, na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki, zakładka Liberalizacja Rynku Energii.

Szczegółowe informacje dotyczące etapów działań realizowanych w kierunku pełnej liberalizacji tego rynku ujęto w blokach tematycznych poświęconych takim zagadnieniom jak m.in.: Mapa drogowa liberalizacji rynku energii, monitoring zmiany sprzedawcy, Generalna Umowa Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej i sprzedaż rezerwowa. Ponadto, w dziale Liberalizacja Rynku Energii publikowane są na bieżąco wiadomości na temat wszelkich inicjatyw i prac podejmowanych dla uwolnienia tego rynku.

Urząd Regulacji Energetyki w ostatnich latach prowadzi intensywne prace na rzecz wdrożenia szybkiej i skutecznej procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej tj. realizacji prawa do zmiany sprzedawcy, zagwarantowanego w art. 3 ust. 5  dyrektywy 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (dyrektywy elektroenergetycznej). Prawo to, ustanowione dla wszystkich odbiorców energii, funkcjonuje w Polsce od 1 lipca 2007 r.

W 2008 r. zwolniono z obowiązku zatwierdzania taryf w sprzedaży dla grup odbiorców przemysłowych. W tym samym czasie opublikowana została także Mapa drogowa uwolnienia cen dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej „W drodze ku prawom odbiorców i efektywnej konkurencji w sektorze energetycznym”. Innym działaniem zrealizowanym szczególnie z myślą o odbiorcach indywidualnych było uruchomienie na stronie www.maszwybor.ure.gov.pl aplikacji - kalkulatora taryf energetycznych (CENKI), umożliwiającej porównywanie ofert cenowych kierowanych przez sprzedawców do gospodarstw domowych. Przedsięwzięciem o znaczeniu strategicznym dla procesu liberalizacji rynku było wypracowanie w 2013 r. między operatorami systemów dystrybucyjnych (PTPIREE i PGE Dystrybucja S.A.) i sprzedawcami stowarzyszonymi w Towarzystwie Obrotu Energią (TOE) przy wsparciu Prezesa URE, tzw. generalnej umowy dystrybucyjnej dla usługi kompleksowej, stanowiącej standard umowy zawieranej przez wszystkich sprzedawców (a nie tylko sprzedawców z urzędu) z OSD na jednolitych warunkach.

Wśród działań na rzecz pełnego uwolnienia rynku energii podejmowanych w kolejnych latach wymienia się także wprowadzenie jednego rachunku dla gospodarstwa domowego. Poza tym, w 2014 r. przewiduje się w URE przeprowadzenie badania rynku, którego wyniki zadecydują o możliwości uwolnienia cen energii dla odbiorców indywidualnych.

Ponadto, w najbliższym czasie rozstrzygną się losy nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne, zwanej „małym trójpakiem”, w której szczególne miejsce zajmuje m.in. system wsparcia dla „odbiorców wrażliwych”, wprowadzenie którego jest spełnieniem jednego z kluczowych warunków umożliwiających Prezesowi URE podjęcie decyzji o zwolnieniu sprzedawców energii z obowiązku zatwierdzania taryf dla gospodarstw domowych, sformułowanego przez Prezesa URE w Mapie drogowej uwolnienia cen dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej.

Więcej szczegółowych informacji na temat wdrażania efektywnych mechanizmów wolnego rynku w sektorze obrotu energią elektryczną dostępnych jest w zakładce Liberalizacja Rynku Energii. Zapraszamy do jej odwiedzania.

Data publikacji : 14.08.2013

Opcje strony

do góry