Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejna edycja Forum Ekonomicznego z udziałem URE

Perspektywy nowego ładu - pod takim hasłem odbyło się w tym roku już po raz XXIII Forum Ekonomiczne w Krynicy. Wśród szerokiego grona osób ze świata polityki, nauki i biznesu, żywo zainteresowanych rozwojem społeczno - gospodarczym Europy Środkowo-Wschodniej, był m.in. Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki, Maciej Bando.

Oprócz makroekonomii, polityki międzynarodowej, innowacji czy ochrony zdrowia wśród kluczowych tematów podejmowanych podczas paneli dyskusyjnych i sesji plenarnych, zorganizowanych w ramach trzydniowego przedsięwzięcia, znalazły się także zagadnienia dotyczące szeroko pojętej energetyki, ujęte w bloku tematycznym o nazwie Forum Energetyczne.

Jednym z interesujących spotkań w trakcie ww. bloku był panel dyskusyjny Liberalizacja Rynku gazu - ewolucja czy rewolucja?, w pełni poświęcony kwestiom związanym z możliwościami stworzenia płynnego i transparentnego wolnego rynku. Wśród gości zaproszonych do dyskusji znaleźli się: Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP; Maciej Bando, Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki; Andrzej Czerwiński, Poseł na Sejm RP; Jan Chadam, Prezes Zarządu, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.; Jerzy Kurella, Prezes Zarządu, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG SA); Fabio Ganzer, Generalny Menager ds. Europy Środkowo-Wschodniej, Shell Energy Europe Ltd. Rozmowę moderował Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A. Punktem wyjścia do dyskusji na temat koniecznych do spełnienia warunków w celu osiągnięcia konkurencyjnego rynku energii w Polsce była prezentacja raportu pt. Perspektywy rozwoju rynku gazu w Polsce i Europie - model rynku gazu dla krajów Grupy Wyszehradzkiej. W tym kontekście rozważano m.in. potrzebę wprowadzenia szeregu rozwiązań regulacyjnych i systemowych, umożliwiających pełną liberalizację tego rynku, takich jak: inwestycje międzysystemowe, wykorzystanie terminala LNG, zintegrowanie rynków Europy Środkowo - Wschodniej czy zwiększenie wolumenu gazu, będącego przedmiotem obrotu na giełdzie. Jednym z istotnych założeń, przyjętych przez uczestników dyskusji było przekonanie o korzyściach dla konsumentów i szansach dla polskich przedsiębiorstw na odegranie kluczowej roli w regionie CEE, jakie przyniesie liberalizacja rynku energii w Polsce. Wiceprezes URE przypomniał ponadto o istotnej roli regulatorów w procesie integracji rynków państw regionu V4. W tym celu Prezes URE oraz pozostali regulatorzy regionu V4 (Republika Czeska - ERU, Słowacja - URSO, Węgry - MEH) zostali zobowiązani do przygotowania do końca 2012 r. analizy stanu płynności rynków gazu w regionie V4. W pierwszym etapie projektu, którego koordynatorem był Prezes URE, każdy z regulatorów opracował raport dotyczący oceny aktualnego stanu płynności krajowego rynku w kontekście możliwości jego integracji w ramach V4. Powstałe w ten sposób raporty krajowe posłużyły do zdefiniowania krótko- i długoterminowych celów ukierunkowanych na wdrożenie założeń modelu funkcjonalnego rynku gazu w regionie. W konsultacji z pozostałymi regulatorami V4, Prezes URE opracował Wspólny Raport Organów Regulacyjnych na temat płynności rynku gazu w regionie V4 pt. Analysis of the current state of market liquidity in the V4 region - state of play and challenges ahead, który wraz z raportami krajowymi stał się podstawą dla opracowania Mapy Drogowej w kierunku wspólnego rynku gazu w regionie V4. Dokument ten opublikowany pod nazwą Road Map towards the regional gas market among Visegrad V4 countries, wskazujący główne priorytety i kierunki wspólnego działania państw V4 na rzecz budowy wspólnego rynku gazu w regionie, został zaakceptowany przez premierów krajów V4 w dniu 16 czerwca 2013 r. Mapa drogowa przewiduje szereg działań, mających na celu utworzenie wspólnego rynku gazu dla krajów V4. Podstawą jest budowa nowych połączeń międzysystemowych, w szczególności pomiędzy Polską a Czechami i Słowacją oraz pomiędzy Słowacją i Węgrami. Alokacja tych zdolności opierać się będzie o mechanizm market coupling. Koordynacją wdrażania Mapy zajmie się Forum ds. Integracji Rynku Gazu w grupie V4, powołane przez ministrów gospodarski. Ze względu na kluczową rolę regulatorów w tym procesie, została podjęta decyzja o zacieśnieniu współpracy w tym obszarze.

Liberalizacja rynku energii elektrycznej natomiast była przedmiotem jednej z debat zorganizowanych podczas drugiego dnia Forum Ekonomicznego w Krynicy. W panelu dyskusyjnym pod nazwą Czy deregulacja rynku energii może pomóc w ożywieniu gospodarki? moderowanym przez Justynę Piszczatowską, dziennikarkę Rzeczpospolitej, uczestniczyli: Tomasz Tomczykiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki; Maciej Bando, Wiceprezes URE; Bogusława Matuszewska, Wiceprezes PGE ds. Strategii i Rozwoju; Tomasz Bendlewski, Dyrektor Pionu Energetyki i Gazownictwa w Asseco Poland. Podczas panelu dyskutowano przede wszystkim o tym, czy, kiedy oraz w jakich okolicznościach możliwe jest pełne uwolnienie cen na rynku energii elektrycznej. W tym kontekście zaproszeni do debaty goście zwrócili uwagę m.in. na takie kwestie jak konkurencyjność rynku, postęp technologiczny, czy bezpieczeństwo dostaw energii. Jak podkreślił Prezes Bando, pełna liberalizacja będzie możliwa jedynie przy spełnieniu określonych warunków, a w szczególności - kryterium konkurencyjności rynku. Zapowiedział także, że w tym celu od stycznia 2014 r. Urząd Regulacji Energetyki rozpocznie monitoring rynku, który pozwoli ocenić stopień łatwości i sprawności zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, w tym również przejrzystość wystawianych odbiorcom energii faktur. Ponadto Wiceszef URE zwrócił uwagę na inny ważny problem sektora energetycznego, którym staje się brak rezerw mocy wytwórczych w systemie, co w dalszej perspektywie może skutkować szeregiem problemów, w tym także potencjalnie wpływać na wzrost cen energii. W tym kontekście Wiceprezes Maciej Bando podkreślił priorytetowe znaczenie kwestii związanych z bezpieczeństwem dostaw energii w krajowym sektorze energetycznym.

Kolejne spotkanie z udziałem Wiceprezesa Bando w ramach Forum Energetycznego dotyczyło rozwoju miast w kontekście nowych rozwiązań energetycznych i energooszczędnych. Oprócz Wiceszefa Urzędu w debacie, moderowanej przez Małgorzatę Bonikowską, Członka Zarządu THINKTANK, udział wzięli: Robert Stelmaszczyk, Prezes Zarządu RWE Stoen Operator; Magdalena Zabłocka, Senior Associate, Radca Prawny, Domański Zakrzewski Palinka; Edwin Bendyk, Dziennikarz Tygodnika Polityka; Dariusz Reśko, Burmistrz Gminy Krynica-Zdrój. Przyczynkiem do dyskusji były m.in. wyniki raportu Przyszłość miast, miasta przyszłości. Strategie i wyzwania, innowacje społeczne i technologiczne, przygotowanego wspólnie przez firmy: THINKTANK i RWE. Wśród najważniejszych wyzwań, przed którymi stają szybko rozwijające się miasta, uczestnicy debaty wymienili m.in. dostęp do energii i zasobów energetycznych oraz troskę o środowisko. Jednocześnie podkreślano, że właściwym kierunkiem rozwoju miast jest rozbudowa infrastruktury i odpowiednie jej wykorzystanie, które umożliwią wdrożenie systemu inteligentnych sieci elektroenergetycznych. Paneliści zwrócili uwagę, że podążanie w tym kierunku wymaga jednak zaangażowania ze strony odbiorców energii - mieszkańców miast, powstałego w oparciu o świadomość zasad funkcjonowania nowoczesnych technologii energetycznych i korzyści płynących z użytkowania inteligentnych rozwiązań. W tym kontekście Wiceprezes Bando zaznaczył, że w procesie tworzenia miasta przyszłości kluczowe znaczenie odgrywa zdefiniowanie wspólnego interesu miasta, jego mieszkańców i dostawców usług. Jedynie właściwe określenie wspólnych potrzeb i korzyści może przynieść efekty w postaci usatysfakcjonowania jak największej liczby mieszkańców i ich skutecznej współpracy z miastem - pokreślił Wiceprezes URE.

***

Forum Ekonomiczne w Krynicy, organizowane cyklicznie od 1991 roku, jest uznanym wydarzeniem w Europie Środkowej i Wschodniej. Jego misją jest stworzenie korzystnego klimatu dla rozwoju współpracy politycznej i gospodarczej między Unią Europejską a krajami sąsiadującymi.

Motto tegorocznego Forum „Perspektywy nowego ładu”, nawiązuje do przemian ekonomicznych, społecznych i politycznych, które przyniósł światowy kryzys gospodarczy.

Data publikacji : 09.09.2013

Opcje strony

do góry