Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5422,Pierwszy-przetarg-na-wybor-przedsiewziec-sluzacych-poprawie-efektywnosci-energet.html
18.07.2024, 09:51

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pierwszy przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej rozstrzygnięty

Komisja przetargowa powołana przez Prezesa URE rozstrzygnęła pierwszy przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

W odpowiedzi na Ogłoszenie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 1/2012 z 31 grudnia 2012 r. w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej do Prezesa URE wpłynęło 212 ofert przetargowych, z czego:

 • 1 oferta została zwrócona do nadawcy bez otwierania w związku z wpływem po terminie wyznaczonym do składania ofert,
 • 2 oferty zostały wycofane na wniosek podmiotów przystępujących do przetargu,
 • 209 ofert zostało skutecznie zgłoszonych do udziału w przetargu.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu komisja wybrała 102 oferty przetargowe (szczegółowe informacje zawiera załącznik Nr 2 do Protokołu Nr 1/2013 z przebiegu przeprowadzonego przetargu z dnia 29 sierpnia 2013 r.) Natomiast 107 ofert przetargowych zostało odrzuconych, w związku z wystąpieniem przesłanek, o których mowa w § 10 ust. 3 rozporządzenia przetargowego. Zgodnie z treścią tego przepisu Komisja odrzuca ofertę przetargową, jeżeli w wyniku sprawdzenia stwierdzi, że oferta nie zawiera prawidłowo wypełnionej deklaracji przetargowej lub audytu efektywności energetycznej lub też, że zgodnie z deklaracją przetargową przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej zgłoszone do przetargu nie spełnia warunków, o których mowa w art. 18 ustawy.

Najczęstszymi przesłankami odrzucenia oferty były nieprawidłowo wypełniona deklaracja przetargowa oraz nieprawidłowo wypełniona karta audytu efektywności energetycznej, w szczególności w związku z wystąpieniem m.in.:

 • błędów rachunkowych,
 • braków danych wymaganych przepisami prawa,
 • niespójności danych i informacji zawartych w poszczególnych punktach deklaracji przetargowej oraz w pozostałych dokumentach składających się na ofertę przetargową,
 • wpisywania w deklaracji przetargowej danych dotyczących ilości energii zaoszczędzonej średnio w ciągu roku w wyniku realizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju w odniesieniu do energii finalnej.

Istotną rolę w ofercie przetargowej pełnią:

 1. deklaracja przetargowa, która stanowi oświadczenie woli w zakresie  przystąpienia do przetargu, i zawiera parametry niezbędne dla rozstrzygnięcia przetargu, które powinny stanowić odzwierciedlenie danych zawartych w audycie efektywności energetycznej i karcie tego audytu, oraz wnioskowaną wartość świadectwa efektywności energetycznej,  
 2. karta audytu efektywności energetycznej stanowiąca wyciąg danych zawartych w audycie, która w przypadku wygrania przetargu i otrzymania świadectwa efektywności energetycznej, zamieszczana jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki.

Z powyższego wynika, iż jednym z istotnych warunków otrzymania wsparcia ze środków publicznych w postaci świadectw efektywności energetycznej jest dochowanie należytej staranności w zakresie sporządzania oferty przetargowej, ze szczególnym uwzględnieniem deklaracji przetargowej  i karty audytu efektywności energetycznej.

Tabela przedstawia zagregowane wyniki przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej według kategorii przedsięwzięć

Kategoria przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej Wartość świadectw efektywności energetycznej przewidzianych do wydania w przetargu (toe) (t * ωśr; ωmax) 1)
gdzie t = 0,5
Ilość wybranych ofert (szt.) Wartość świadectw efektywności energetycznej, o które ubiegają się podmioty, które wygrały przetarg (toe) Udział procentowy   (dane z kol. 5 : dane z kol. 2) * 100 %   (%) Przedział wartości efektów energetycznych zadeklarowanych przez podmioty, które wygrały przetarg
1 2 3 4 5 6 7
Zwiększenie oszczędności energii przez odbiorców końcowych 440 000 <0,556;3,49> 42 13 183,170 2,996   <0,72;3,49>
Zwiększenie oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych 55 000 <0,62;1,573> 19 3 780,320 6,873   <0,75;1,573>
Zmniejszenie strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji 55 000 <0,741;5,44> 41 3 735,240 6,791   <1;5,44>
RAZEM: 550 000   102 20 698,730 3,763 <0,72;5,44>

***

W myśl art. 25 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej ze świadectwa efektywności energetycznej wynikają zbywalne prawa majątkowe, które są towarem giełdowym w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych. Prawa majątkowe wynikające ze świadectwa efektywności energetycznej powstają:

 1. z chwilą zapisania świadectwa efektywności energetycznej po raz pierwszy na koncie ewidencyjnym w rejestrze świadectw efektywności energetycznej prowadzonym przez podmiot organizujący obrót prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw efektywności energetycznej,
 2. na podstawie przekazywanej ww. podmiotowi przez Prezesa URE informacji o świadectwie efektywności energetycznej wydanym dla zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej,

-  i przysługują podmiotowi będącemu posiadaczem tego konta.

Istotnym jest, iż wydanie przez Prezesa URE świadectwa efektywności energetycznej jest jednoznaczne z powstaniem praw majątkowych w odniesieniu do przedsięwzięć zrealizowanych przez podmiot, który wygrał przetarg. Natomiast w przypadku świadectwa efektywności energetycznej wydanego dla przedsięwzięcia, które zostanie zrealizowane przez podmiot, który wygrał przetarg, materializacja prawa majątkowego nastąpi dopiero po faktycznym zrealizowaniu przedsięwzięcia, oraz po spełnieniu szeregu obligatoryjnych przesłanek przewidzianych przepisami ustawy o efektywności energetycznej (w szczególności por. art. 22 ustawy).

 

Podmioty, które wygrały przetarg mogą składać do Prezesa URE wnioski o wydanie świadectwa efektywności energetycznej.

Wnioski należy składać na adres:

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Aleje Jerozolimskie 181

02-222 Warszawa

Wzór wniosku o wydanie świadectwa efektywności energetycznej znajduje się poniżej.

Realizując obowiązki wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2012 r. w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej ( tzw. „rozporządzenie przetargowe”) Prezes URE w Biuletynie Informacji Publicznej URE, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji prawnie chronionych, zamieścił protokół z przebiegu przeprowadzonego przetargu.  Protokół ten zawiera m.in.:

 1. oznaczenie daty i miejsca:
  1. składania ofert przetargowych,
  2. otwarcia ofert przetargowych,
  3. rozstrzygnięcia przetargu;
 2. liczbę złożonych ofert przetargowych;
 3. wskazanie ofert przetargowych:
  1. odrzuconych wraz z podaniem przyczyn ich odrzucenia,
  2. wybranych, w których, zgodnie z deklaracją przetargową, zadeklarowano wartość efektu energetycznego zawierającą się w przedziale, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. - o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r., Nr 94, poz. 551 z późn. zm.),
  3. niewybranych z podaniem przyczyn ich niewybrania.

 

_____
1) Przedział, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej, gdzie poszczególne symbole oznaczają:
t - współczynnik akceptacji ofert,
ωśr - średnia wartość efektu energetycznego,
ωmax - najwyższa zadeklarowana w danym przetargu wartość efektu energetycznego.

Data publikacji : 13.09.2013
Data modyfikacji : 29.11.2013

Opcje strony