Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5437,Srednia-cena-energii-elektrycznej-dla-gospodarstw-domowych.html
2019-08-25, 11:23

Strona znajduje się w archiwum.

Średnia cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 24/2013

Prezes URE, działając na podstawie przepisów ustawy - Prawo energetyczne, ogłosił średnią cenę energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym uwzględniającą opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej. Cena ta, obliczona na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych za 2012 rok, wyniosła 0,5047 zł/kWh.

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw Prezes Urzędu Regulacji Energetyki obliczy i ogłosi po raz pierwszy, do dnia 30 września 2013 r., średnią cenę energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. d ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, na potrzeby ustalania dodatku energetycznego.

Data publikacji : 18.09.2013

Opcje strony