Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

URE wydał pierwsze świadectwa pochodzenia energii elektrycznej z biomasy leśnej

Do 31 października br. Prezes URE wydał kilka świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostkach wytwórczych, w których spalana jest biomasa pochodzenia leśnego, na łączny wolumen 93 347,058 MWh.

Świadectwo pochodzenia za energię elektryczną wytworzoną przy wykorzystaniu tzw. biomasy leśnej otrzymali wnioskodawcy, którzy właściwie udokumentowali fakt, że energia ta nie została wytworzona z drewna pełnowartościowego, o czym mowa w § 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii.

W czerwcu 2013 r. Prezes URE, mając na uwadze postanowienia ww. rozporządzenia, wezwał przedsiębiorstwa energetyczne do przedłożenia dokumentów pozwalających na dokonanie klasyfikacji biomasy pochodzenia leśnego wykorzystywanej do wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii. Wnioski z analizy dokumentacji przekazanej Prezesowi URE, prezentujące m.in. liczne błędy i niedopatrzenia, takie jak np. brak ze strony wytwórców energii elektrycznej weryfikacji dokumentów przekazanych im przez dostawców paliw, zostały zawarte w Informacji o stanie toczących się postępowań administracyjnych w sprawie wydania świadectw pochodzenia dla jednostek spalających biomasę.

Mając na uwadze wysoki stopień złożoności przedmiotowych postępowań wyjaśniających, regulator podjął szereg dodatkowych czynności mających na celu usprawnienie całego procesu. W tym zakresie wskazać należy m.in. przeprowadzony we wrześniu br. cykl szkoleń z przedsiębiorcami energetycznymi, wytwórcami i dostawcami, służący omówieniu ewentualnych wątpliwości dotyczących wypełniania przekazywanej regulatorowi dokumentacji.

Na skutek działań podjętych przez Prezesa URE  w ostatnich dniach sfinalizowane zostały wspomniane powyżej pierwsze postępowania, zgodnie z wnioskami stron, poprzez wydanie świadectw pochodzenia dla jednostek współspalających biomasę tzw. leśną na łączny wolumen przekraczający dziewięćdziesiąt  tysięcy MWh.

Świadectwo pochodzenia stanowi ważny instrument systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii. Jest to dokument potwierdzający wytworzenie energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii, wydawany przez Prezesa URE na pisemny wniosek przedsiębiorstwa energetycznego, składany za pośrednictwem operatora sieci elektroenergetycznej.
Prawa majątkowe, które wynikają ze świadectwa pochodzenia, są zbywalne i stanowią towar giełdowy, a tym samym - dodatkowe źródło przychodu dla wytwórcy energii elektrycznej.

 

Zadania regulatora związane m.in. z zapewnieniem funkcjonowania mechanizmów wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii, w tym wydawanie i umarzanie świadectw pochodzenia, realizuje Departament Systemów Wsparcia URE.

Data publikacji : 06.11.2013

Opcje strony

do góry