Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 36/2013

W dniu 14 listopada Prezes URE, działając na podstawie art. 49 c ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. -Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.), ogłosił średnią cenę zakupu gazu ziemnego sprowadzanego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym za III kwartał 2013 r.

Średnia cena za ten okres wyniosła 1,29 zł/m3.

Data publikacji : 14.11.2013

Opcje strony

do góry