Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

URE na Konferencji Energetycznej EuroPOWER

Cena energii i bezpieczeństwo dostaw to parametry kluczowe dla budowania trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku energii - zaznaczył Prezes URE, Marek Woszczyk, podczas dyskusji na temat konkurencyjności polskiej gospodarki w ramach XVIII Konferencji Energetycznej EuroPOWER, która odbyła się w dn. 20-21 listopada 2013 r. w Warszawie.

O konkurencyjności i wizji rozwoju energetyki w Polsce

Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce: jakie państwo, jaki rynek - czy możemy być konkurencyjni? - pod takim tytułem, pierwszego dnia konferencji, odbyła się dyskusja panelowa z udziałem Prezesa URE, Marka Woszczyka. W rozmowie moderowanej przez Wojciecha Szeląga, szefa Redakcji Biznesowej Polsat News, uczestniczyli także: Adam Szejnfed, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. Ustaw Deregulacyjnych; Janusz Steinhoff, Wicepremier i Minister Gospodarki w rządzie Jerzego Buzka, Senior Advisor w Roland Berger Strategy Consultants; Anna Fornalczyk, założycielka firmy COMPER Fornalczyk i Wspólnicy; Jean-Andre Barbosa, Dyrektor Generalny, AREVA Polska; Piotr Muszyński, Wiceprezes Zarządu Orange Polska ds. Operacyjnych; Wiesław Kaczmarek, były Minister Przekształceń Własnościowych Gospodarki oraz Skarbu Państwa.

Zaproszeni do dyskusji goście podjęli próbę wskazania narzędzi umożliwiających budowanie przewag konkurencyjnych polskiej gospodarki. W tym kontekście rozmawiali nie tylko o potrzebie inwestowania w obszar R&D (badania i rozwój), ale także konieczności wykorzystywania wyników tych badań w celu tworzenia, w ramach pomocy publicznej, mechanizmów wspierających rozwój polskich przedsiębiorstw. Istotne miejsce w dyskusji zajęły także rozważania na temat potrzeby budowania modelu państwa z odpowiednio określonymi funkcjami regulacyjnymi, koniecznymi do rozbudowy infrastruktury i zwiększenia konkurencyjności, między innymi, na rynku energii. Ważne pytanie, które postawiono przed uczestnikami panelu, dotyczyło efektywnych w przyszłości oraz akceptowalnych społecznie i politycznie źródeł energii, a także ceny energii jako wyznacznika konkurencyjności. Jak podkreślił Prezes URE, cena energii, ze względu na dążenie do właściwego poziomu konkurencyjności polskiej gospodarki, nie może być kształtowana w oderwaniu od bezpieczeństwa dostaw.

O konkurencyjnym rynku energii rozmawiano także podczas panelu dyskusyjnego pod nazwą: Wizja rozwoju polskiej energetyki - instytucjonalizacja i funkcjonowanie, w której uczestniczył Wiceprezes URE, Maciej Bando. Oprócz wiceszefa Urzędu, w debacie moderowanej przez Zbigniewa Bickiego, Prezesa EM&CA, udział wzięli: Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE, Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki; Grzegorz Górski, Prezes Zarządu, GDF SUEZ Energia Polska S.A. i Członek Zarządu GDF SUEZ Energy Europe (GSEE); Jerzy Kurella, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo; Robert Stelmaszczyk, Prezes Zarządu, RWE Stoen Operator; Dariusz Baran, Country Manager, Atos Polska.

Wśród wiodących tematów dyskusji znalazła się przede wszystkim kwestia dotycząca obecnej sytuacji na rynku energii w Polsce. Uczestnicy debaty rozmawiali m.in. o stabilności kadrowej spółek dystrybucyjnych, możliwości rozwoju polskich przedsiębiorstw energetycznych, wzroście konkurencyjności na rynku czy inwestowaniu w nowe źródła wytwórcze. Szczególne miejsce w spotkaniu zajęła prezentacja kodeksów sieciowych przedstawiona przez Henryka Majchrzaka, Prezesa PSE. Jak zauważył Wiceprezes URE: kodeksy sieciowe, jako konkretne narzędzia do wdrożenia jednolitego rynku energii w UE, pozwalają, między innymi, zwiększyć wewnętrzne bezpieczeństwo energetyczne. Ponadto, w zakresie regulacji, stanowią odpowiednik instrukcji ruchu i eksploatacji sieci. Dla przykładu, jeden z kodeksów sieciowych przedstawia ujednolicone rozwiązania w kwestii technicznego przyłączenia nowych odbiorców i dostawców. Ponadto, wiceszef Urzędu, zapytany o termin sfinalizowania procesu liberalizacji rynku energii elektrycznej, przyznał, że pełne uwolnienie cen dla odbiorców indywidualnych może nastąpić wówczas, gdy spełnione zostaną trzy kluczowe warunki zawarte w Mapie drogowej uwolnienia cen dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej: ustalenie zasad ochrony tzw. odbiorcy wrażliwego, zabezpieczenie klienta końcowego poprzez udzielenie mu gwarancji zawarcia umowy kompleksowej przy zmianie sprzedawcy oraz uregulowanie kwestii sprzedaży w sytuacji „awaryjnej”, np. w przypadku bankructwa obecnego sprzedawcy. Pełna liberalizacja rynku energii elektrycznej winna dokonać się jedynie w sytuacji stabilnego rynku. W przeciwnym razie, gospodarstwa domowe, mogłyby stać się graczem wykorzystywanym na rynku przez duże podmioty gospodarcze - podkreślił Wiceprezes URE, Maciej Bando.

O rynku gazu i nowoczesnym odbiorcy energii

Konkurencja na rynku gazu - kontekst krajowy i europejski to tytuł prezentacji Prezesa URE w ramach wprowadzenia do dyskusji na temat rozwoju rynku gazu w Polsce, zorganizowanej drugiego dnia EuroPOWER. Do debaty moderowanej przez Agnieszkę Łakomą z Polskiej Agencji Prasowej, oprócz regulatora, zaproszeni zostali również: Małgorzata Szymańska, Dyrektor Departamentu Ropy i Gazu w Ministerstwie Gospodarki; Wojciech Dorabialski, Naczelnik Wydziału Analiz Ekonomicznych, Departament Analiz Rynku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów; Piotr Chełmiński, Członek Zarządu ds. Petrochemii, PKN ORLEN; Jan Chadam, Prezes Zarządu, GAZ-SYSTEM; Mariusz Caliński, Prezes Zarządu, Grupa Duon, Marcin Lebenstein, Przewodniczący Rady Nadzorczej PGNiG TERMIKA SA.

Głównym przedmiotem rozmowy była próba określenia obecnej sytuacji na rynku gazu w Polsce. Przed uczestnikami spotkania postawiono pytania dotyczące potrzeb i ograniczeń występujących na tym rynku, a także prawdopodobnych scenariuszy rozwoju.

Na konieczność wprowadzenia konkurencyjności w sektorze gazu jako podstawy liberalizacji tego rynku, zwrócił szczególną uwagę Prezes URE, Marek Woszczyk. Warunkiem rozwoju rynku gazu w Polsce jest realizacja „Mapy drogowej uwolnienia cen gazu ziemnego”, a w szczególności: uproszczanie procedur wewnątrz rynku, budowanie połączeń transgranicznych i rozszerzenie obszaru rynku do poziomu przynajmniej regionalnego - podsumował regulator.

Ponadto, drugiego dnia konferencji odbyła się ciekawa dyskusja na temat Nowoczesnego Klienta na rynku energii i jego oczekiwań pod adresem energetyki, poprzedzona prezentacją pt. Nie ma bogactwa ponad ludzi czyli dlaczego trzeba śledzić trendy demograficzne, przedstawioną przez prof. Marka Okólskiego z Katedry Socjologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. W debacie poświęconej m.in. strukturalnemu zróżnicowaniu popytu i różnorodności potrzeb energetycznych oraz roli prosumenta na konkurencyjnym rynku energii udział wzięli: Maciej Bando, Wiceprezes URE; Mirosław Semczuk, Członek Zarządu, Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii; Janusz Moroz, Członek Zarządu, RWE Polska; Grzegorz Lot, Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży na Rynku Masowym, TAURON Sprzedaż; Piotr Rutkowski, Kierownik wydziału Współpracy z Energetyką, Orange Polska. Moderatorem rozmowy był Marek Kulesa, Dyrektor Biura, Towarzystwo Obrotu Energią. W toku dyskusji na temat oczekiwań odbiorcy energii w stosunku do sektora, Wiceprezes URE wskazał przede wszystkim na minimalizowanie prognozowania zużycia energii i rozliczanie rzeczywiste, w związku z niechęcią klientów do kredytowania usług. Ponadto, jak zauważył wiceszef Urzędu: potrzeba obecności świadomego klienta na rynku energii jest ważna nie tylko ze względu na konieczność zwiększenia efektywności energetycznej, ale także dla przeprowadzenia zmian pożądanych dla rozwoju sektora energetycznego w Polsce.

Data publikacji : 25.11.2013

Opcje strony

do góry