Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wydano kolejne świadectwa pochodzenia energii elektrycznej z biomasy leśnej

W dniach 25 listopada - 3 grudnia br. Prezes URE wydał 31 świadectw pochodzenia za energię elektryczną wytworzoną przy wykorzystaniu tzw. biomasy leśnej w 2012 r., na łączny wolumen 1 012 196,597 MWh.

Bezpośrednią przyczyną dotychczasowego wstrzymania pozytywnego rozpatrzenia wniosków o wydanie świadectw pochodzenia za energię elektryczną wytworzoną w roku 2012 (głównie w miesiącach: listopad-grudzień), obejmujących jednostki biomasowe dedykowane oraz jednostki współspalające biomasę i paliwa konwencjonalne, było wejście w życie z dniem 31 grudnia 2012 r. przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii. Istotnym jest, że przepisy tego rozporządzenia nakazywały stosować do spraw wszczętych i niezakończonych przepisy „nowe”, tj. obowiązujące od 31 grudnia 2012 r.

Warto zwrócić uwagę, że rozporządzenie to wprowadziło między innymi:

  • zakaz przyznawania świadectw pochodzenia za energię elektryczną wytworzoną z drewna pełnowartościowego - co spowodowało konieczność szczegółowej weryfikacji tej przesłanki przez Prezesa URE;
  • możliwość stosowania paliwa pomocniczego w jednostkach biomasowych dedykowanych - przy czym udział wagowy tego paliwa nie może przekroczyć 0,3% w łącznej ilości spalanej biomasy w okresie rozliczeniowym określonym we wniosku - co spowodowało konieczność wykazania przez przedsiębiorstwa energetyczne wypełnienia także tej przesłanki.

Wreszcie, w myśl przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z 18 października 2012 r. biomasa wytworzona w miejscu jej spalenia utraciła status tzw. biomasy „agro”, a zatem przedsiębiorcy, którzy do dnia 30 grudnia 2012 r. zagwarantowali sobie spełnienie tzw. udziału „agro” przy pomocy tego rodzaju biomasy, z dniem 31 grudnia 2012 r. w sprawach wszczętych a nie zakończonych utracili uprawnienie do zaliczenia tego rodzaju biomasy do ww. udziału, co uniemożliwiało im uzyskanie świadectw pochodzenia za zamknięte już okresy wytwórcze.

Z tych przyczyn bez zmiany rozporządzenia pozytywne rozpatrzenie tych wniosków nie było możliwe. Podkreślić należy, iż Prezes URE nie odmówił wydania świadectw pochodzenia za wolumen produkcji z roku 2012 z żadnej z tych przyczyn, czekając na stosowną zmianę przepisów wykonawczych. Dzięki nowelizacji przepisów omawianego rozporządzenia, z dniem 22 listopada br. możliwe okazało się pozytywne rozpatrzenie wniosków i wydanie świadectw na łączny wskazany powyżej wolumen, co po raz kolejny dowodzi, jak istotną rolę z punktów widzenia funkcjonowania rynku odgrywa poprawna legislacja.

Pozostałe około 1 TWh z produkcji za rok 2012 jest w dalszym ciągu z różnych względów procesowane. Jako główną przyczynę takiego stanu rzeczy należy wymienić braki w zakresie udokumentowania pochodzenia biomasy tzw. „agro”, w tym w szczególności upraw energetycznych.

Data publikacji : 16.12.2013

Opcje strony

do góry