Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Grudniowy Biuletyn URE już w sieci!

Najnowsze wydanie kwartalnika Urzędu Regulacji Energetyki to zbiór informacji szczególnie interesujących dla przedstawicieli przedsiębiorstw energetycznych działających na rynku paliw i energii w Polsce.

Czwarta i ostatnia już w tym roku edycja Biuletynu URE zawiera m.in. materiał charakteryzujący nowe obowiązki w zakresie sprawozdawczości finansowej, którym od 1 stycznia 2014 r. podlegać będą przedsiębiorstwa energetyczne, nie tylko ze względu na zmiany wprowadzone tzw. małym trójpakiem energetycznym, ale także w związku z obowiązującą ustawą o rachunkowości. Inny ważny problem poruszany na łamach najnowszego wydania kwartalnika URE dotyczy zaistniałych wątpliwości interpretacyjnych odnośnie ustawowo określonego terminu, zgodnie z którym przedsiębiorstwo energetyczne, wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przywozu gazu ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom, przekazuje do 15 maja każdego roku ministrowi właściwemu do spraw gospodarki oraz Prezesowi URE informacje o działaniach podjętych na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa paliwowego państwa w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą oraz realizacji obowiązku utrzymywania zapasów gazu ziemnego w okresie od 1 kwietnia poprzedniego roku do 31 marca danego roku.

Ponadto, uwadze czytelników polecamy także materiał poświęcony kwestii prawidłowego określenia stron postępowania administracyjnego w sprawie wstrzymania dostaw energii elektrycznej, w przypadku, gdy między odbiorcą a przedsiębiorstwem obrotu zawarta jest umowa kompleksowa.

Zapraszamy do lektury!

Data publikacji : 31.12.2013

Opcje strony

do góry