Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odbiorcy wrażliwi nie zapłacą opłaty skarbowej

11 września 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy - Prawo energetyczne, regulująca m.in. system wsparcia dla „odbiorców wrażliwych” energii elektrycznej.

Odbiorcy wrażliwi energii elektrycznej to osoby, którym przyznano dodatek  mieszkaniowy, którzy występują jako strona umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym oraz zamieszkują w miejscu dostarczania tej energii.

 

W ramach systemu pomocy „odbiorcy wrażliwemu” energii elektrycznej przysługuje dodatek energetyczny. Zryczałtowany dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku. Jego kwota ogłaszana jest przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Dodatek ten przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy.

Kolejnym krokiem wspierającym tych odbiorców jest wchodzące w życie 23 lutego 2014 r. rozporządzenie Ministra Finansów z 13 lutego 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 224), wprowadzające zaniechanie poboru opłaty skarbowej od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego.

Zaniechanie ma zastosowanie do wszystkich decyzji wydawanych na wnioski złożone od 1 stycznia 2014 r. do końca roku.

Data publikacji : 21.02.2014

Opcje strony

do góry