Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5750,Zmiana-zasad-dotyczacych-realizacji-obowiazku-umarzania-tzw-fioletowych-swiadect.html
15.07.2024, 04:08

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiana zasad dotyczących realizacji obowiązku umarzania tzw. fioletowych świadectw za 2013 r.

W związku z wejściem w życie 30 kwietnia 2014 r. nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne zmieniły się między innymi zasady umarzania świadectw pochodzenia z kogeneracji.

Zgodnie z treścią znowelizowanych przepisów zmianie uległ termin, w którym podmioty zobowiązane do wypełnienia obowiązku określonego w art. 9a ust. 8 ustawy - Prawo energetyczne, mogą umorzyć świadectwa pochodzenia z kogeneracji lub uiścić opłatę zastępczą - z 31 marca na 30 czerwca danego roku kalendarzowego. Ponadto, nowe przepisy wprowadzają „terminowość” świadectw pochodzenia z kogeneracji, które w obecnym stanie prawnym mogą zostać zaliczone na poczet wypełnienia obowiązku jedynie za rok, w którym wytworzona została objęta nimi energia elektryczna, z zastrzeżeniem świadectw pochodzenia z kogeneracji wydanych na skutek prawomocnego orzeczenia sądu.

W związku z ewentualnymi wątpliwościami interpretacyjnymi obowiązujących przepisów, dotyczących rozliczenia za 2013 r. obowiązku umarzania świadectw pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenia opłaty zastępczej, Prezes URE informuje, że w obecnym stanie prawnym możliwe jest wypełnienie ww. obowiązku za rok 2013 poprzez umorzenie tzw. „fioletowych” certyfikatów - obejmujących energię elektryczną wytworzoną w jednostkach, o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1a - ustawy - Prawo energetyczne w roku 2013 - względnie uiszczenie opłaty zastępczej - w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r.

Szczegóły dotyczące realizacji ww. obowiązku znajdują się w Informacji zamieszczonej poniżej.

Data publikacji : 21.05.2014
Data modyfikacji : 05.06.2014

Opcje strony