Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Od sierpnia rozliczanie dostaw gazu w jednostkach energii

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi implementowało ostatecznie do krajowego porządku prawnego postanowienia tzw. III pakietu energetycznego, w tym m.in. w zakresie jednostek rozliczeniowych w systemie gazowym.

Przepisy przejściowe rozporządzenia taryfowego odsunęły w czasie obowiązek prowadzenia rozliczeń w jednostkach energii [kWh] do dnia 1 sierpnia 2014 r. - w miejsce dotychczas stosowanych jednostek objętości [m3] - aby umożliwić przedsiębiorstwom przygotowanie się do nowych zasad i przeprowadzenia kampanii informacyjnych wśród odbiorców.

W związku z tym, 13 czerwca 2014 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę taryfy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA, umożliwiającą dokonywanie od dnia 1 sierpnia 2014 roku rozliczeń za dostarczone Odbiorcom paliwa gazowe w jednostkach energii (kWh).

Rozliczanie dostaw gazu w jednostkach energiiPGNiG rozpocznie w sierpniu br. Nowe zasady rozliczeń nie wpłyną zasadniczo na wysokość opłat pobieranych od Odbiorców z tytułu dostarczania paliwa gazowego. Ceny paliw gazowych uległy przeliczeniu z wartości wyrażonych w m3, na wartości wyrażone w kWh według ciepła spalania przyjętego do ustalenia cen w jednostkach objętości. Z kolei stawki opłat abonamentowych pozostawione zostałyna niezmienionym poziomie. Ewentualne zmiany płatności wynikać mogą z różnic ciepła spalania w poszczególnych punktach sieci gazowej oraz zaokrągleń powstałych w wyniku przeliczeń. Szacuje się, że nie powinny przekroczyć ±1%.

- Od 1 sierpnia  2014 r. rozliczenia za dostarczony gaz i świadczone usługi przesyłania, dystrybucji i magazynowania obowiązkowo będą prowadzone w jednostkach energii zamiast w jednostkach objętości - przypomina Maciej Bando, prezes URE. - Tym samym Polska przestanie być jedynym w regionie państwem europejskim, które w rozliczeniach nie stosowało jednostek energii. Zapewni to przejrzystość rozliczeń pomiędzy uczestnikami rynku z tytułu świadczonych usług, ułatwi dokonywanie transakcji ponad sieciami narodowymi oraz porównywanie poziomu opłat występujących na różnych rynkach europejskich - zwraca uwagę szef Urzędu.

 

Po wprowadzeniunowych zasad wszyscy odbiorcybędą rozliczani za ilość zużytej energii, a nie za wykorzystaną objętość. Wyrażenie cen gazu w jednostkach energii ułatwi ich porównywanie z cenami  innych nośników energii.Szczegółowe informacje dotyczące wielkości zużycia gazu ziemnego wyrażone w jednostkach objętości (m3) oraz w jednostkach energii (kWh), a także informacja o podstawie przeliczenia zużytych metrów sześciennych na zużytą energię (tzw. współczynniku konwersji) wskazywane będą na fakturze.Szczegółowe zasady prowadzenia rozliczeń w jednostkach energii, w tym szczegółowe zasady przeliczania zużycia paliwa gazowego z m3 na kWh, zawarte są w Części B Taryfy.

Odbiorcy gazu będą zatem otrzymywać faktury, na których będą widniały trzy wartości:

  • ilość zużytego gazu w jednostkach objętości (m3);
  • tzw. współczynnik konwersji, za pomocą którego jednostki objętości będą przeliczane na jednostki energii;
  • oraz ilość gazu w jednostkach energii (kWh).

 

Zmiana zasad rozliczeń wprowadzonaww. rozporządzeniem Ministra Gospodarki ( Dz. U. 2013 r., poz. 820) nie wiąże się z koniecznością wymiany gazomierzy.

Zmiana Taryfy - według oświadczenia PGNiG - zostanie wprowadzona do stosowania przez to przedsiębiorstwo od 1lipca2014 r.i będzie obowiązywać do 31 grudnia 2014 r.

Decyzja zatwierdzająca taryfę opublikowana została w Biuletynie Branżowym URE - Paliwa gazowe z dnia 16czerwca 2014 r. i jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Data publikacji : 16.06.2014
Data modyfikacji : 25.06.2014

Opcje strony

do góry